تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠٢/٢۴ |
بـرگزار کننـده:  شورای اسلامی شهر همدان
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی فراخوان -شناسايي موسسه حسابرسي جهت حسابرسی سال ١٣٩٢ شهرداری همدان و موسسات وابسته

 

کمیته حسابرسی کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر  همدان در نظر دارد در راستاي بند ٣٠ ماده ٧۶ قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور..مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدي و به استناد مصوبه بند ١ جلسه رسمی شماره  ٣ مورخ٢٣/١/٩٣ شورای اسلامی شهر همدان از طریق مناقصه محدود طبق شرایط عمومی و اختصاصی ذیل اقدام به شناسايي و انتخاب حسابرس از میان موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی نماید.لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری ١١/٣/٩٣ ضمانت نامه بانکی، رزومه کاری ،رزومه پرسنلی و پیشنهاد قیمت و .. را پست و یا به دبیرخانه شورای اسلامی شهر همدان تحویل ورسید دریافت نمایند.

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٣/٠٢/٢۴  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٣/٠٣/١١  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان