تاریخ انتشار : ١٣٩۴/١٠/٢٠ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان

 

شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان برای مدت یک سال ازتاریخ ٩۴/١٢/١ لغایت٩۵/١١/٣٠ با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقي اقدام نمايد

١-       مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذیل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد  ضمنا" حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانك شهر شعبه همدان  جهت واريز اعلام مي گردد .

٢-       متقاضیان می توانند تا مورخ ٩۴/١١/١ جهت اخذ اوراق مناقصه به امورمالی سازمان پارکها وفضای سبز واقع در میدان رسالت ، بلوار ولایت روبروی کلانتری ١۵ مراجعه نمایند .

٣-       متقاضيان می توانند پيشنهادات خود را ازتاریخ نشراین اگهی تا پايان وقت اداري روزپنج شنبه مورخ ٩۴/١١/١  تحویل دبیرخانه شهرداری همدان واقع در آرامگاه بوعلی نمایند.

۴-       متقاضیان میبایست دارای گلخانه ( مرکز تولید گل وگیاه )بوده و سابقه و تجربه کار اجرایی یا مدیریتی در زمینه تولید و تامین گل وگیاه را داشته باشند .

۵-       گو نه های گیاهی خریداری شده می بایست دارای خلوص ژنتیکی مورد نظر در دفترچه پیمان بوده و عاری از آفات، بیماریها و علفهای  هرز باشند.

۶-       گونه های تحویل شده می بایست فاقد هر گونه خسارات فیزیولوژیکی (ریشه و اندام هوایی) باشند و از لحاظ شکل ظاهری مورد تأئید کارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز قرار گیرند.

٧-       مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد  .

٨-       کلیه هزینه های نشر آگهی و دیگر هزینه های دولتی بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

٩-        سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اوراق مندرج می باشد.

١٠-    زمان قرائت پیشنهادها روز یک شنبه مورخ ٩۴/١١/۴ ساعت ١۶ درمحل شهرداری ستاد خواهدبود.

٨-جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده ویابه سایت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائید .

٩- شرکت در این مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد .

 

 

 

رديف

نام پروژه

نوع گونه های گیاهی مورد نیاز

محل تامين اعتبار

مبلغ تضمين سپرده

                   (ريال )

١

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه یک

درخت ، درختچه ، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر چمن(مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداری همدان

۴٩٠.٠٠٠.٠٠٠

٢

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه دو

درخت ، درختچه ، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر چمن (مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداری همدان

٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠

٣

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه سه

درخت ، درختچه ، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر چمن( مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداری همدان

٢٣٠.٠٠٠.٠٠٠

۴

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه چهار

درخت ، درختچه ، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر چمن (مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداری همدان

۴٠٠.٠٠٠.٠٠٠

                                                                                                                                                                 

                                                                                     

                                                          شهرداری همدان

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۴/١٠/٢٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۴/١١/٠١  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان