تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٠/١١ |
بـرگزار کننـده:  سازمان پارک ها و فضای سبز
موضوع آگهی:  فضای سبز
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور کاشت و نگهداری فضای سبز شهر همدان

 

شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور کاشت و نگهداری فضای سبز شهر همدان  برای مدت یک سال ازتاریخ  ٩۵/١٢/٠١  لغایت  ٩۶/١١/٣٠  با شرایط ذیل به اشخاص حقوقي اقدام نمايد :

 

مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذیل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد  ضمنا" حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانك شهر شعبه همدان به نام شهرداری همدان  جهت واريز اعلام مي گردد.

متقاضیان می توانند تا مورخ ٩۵/١٠/٢۵ جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان پارکها وفضای سبز  واقع در میدان رسالت ، بلوار ولایت روبروی کلانتری ١۵ مراجعه نمایند .

متقاضيان می توانند پيشنهادات خود را ازتاریخ نشراین اگهی تا پايان وقت اداري روزشنبه مورخ ٩۵/١٠/٢۵  تحویل دبیرخانه شهرداری همدان واقع در آرامگاه بوعلی نمایند.

مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد  .

کلیه هزینه های نشر آگهی ودیگر هزینه های دولتی  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اوراق مندرج می باشد.

زمان قرائت پیشنهادها روز دوشنبه مورخ  ٩۵/١٠/٢٧  ساعت  ١۶ درمحل شهرداری ستاد خواهد بود.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شرکت در این مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان پارکها و فضای سبز می باشد .

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

ارائه تائیدیه صلاحیت کاری در زمینه فضای سبز و امور باغبانی از اداره کار و امور اجتماعی جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده ویابه سایت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائید .

  شهرداری همدان

برای دریافت جدول مربوط به مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه فایل ضمیمه را دانلود کنید.

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/١٠/١١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٠/٢۵  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان