تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١١/١٣ |
بـرگزار کننـده:  سازمان مدیریت پسماند
موضوع آگهی:  تنظیف شهری
 
 
آگهی مزایده -جمع آوری ضایعات خشک در سطح منطقه (٣ و ٢)

 

بدينوسيله به اطلاع كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي رساند سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان در اجراي مصوبه هيئت مديره در نظر دارد امتياز عملیات مندرج در جدول زير را تحت شرایط تعیین شده به بخش خصوصي واگذار نمايد.

 

رديف

شرح كار

نوع پیمان

مدت پیمان

محل پیمان

مبلغ پایه

 (چهارده ماهه)  به ريال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ريال

١

جمع آوری ضایعات خشک در سطح منطقه (٣ و ٢)

مزایده

١۴ماه

مناطق ٣و٢ شهرداری همدان

٠٠٠/٠٠٠/۶۴٠/٣

٠٠٠/٠٠٠/١٨٢

 

١-     ارائه سپرده شركت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر و یا واريز مبلغ سپرده شركت در مزایده  به حساب سیبا  ٠١٠۵٧٢۴٣۴٢٠٠٢ بانك ملي نزد شعبه شهرداري الزامي است .

٢-       سازمان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است.

٣-     مبلغ سپرده شرکت در مزایده برنده اول هر گاه پس از ابلاغ قانونی ظرف مدت هفت روز حاضر به انعقاد پیمان نشود به نفع سازمان ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم در صورت ابلاغ سازمان بدین نحو عمل خواهد شد.

۴-     کلیه مدارک می بایست با قید عنوان مزایده  روی پاکت تا مهلت مقرر(پایان وقت اداری مورخ  ٢٠ /  ١١/  ٩۵    ) به آدرس  همدان میدان رسالت، ابتدای بلوار ولایت،روبروی کلانتری ١۵ ساختمان معاونت حمل ونقل وترافیک طبقه دوم  سازمان مدیریت پسماند واحد دبیر خانه تحویل گردد.

۵-       سازمان به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده ،دارای نقص مدارک و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر نخواهد داد. 

۶-     كليه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت كسب اطلاعات بيشتر از شرایط عمومی پیمان  اخذ برگه ارائه پيشنهاد و مدارك لازم مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به محل سازمان به نشاني همدان میدان رسالت، ابتدای بلوار ولایت،روبروی کلانتری ١۵ ساختمان معاونت حمل ونقل وترافیک طبقه دوم  سازمان مدیریت پسماند مراجعه نمایند.

٧-       کلیه هزینه های درج آگهی بعهده برنده می باشد.

تلفکس : ١٢- ٨٢١۴٩١١ ٣

تاریخ درج آگهی: ١١/    ١١   / ٩۵

آخرین مهلت ارسال مدارک شرکت در مزایده :  ٢٠/   ١١ / ٩۵

زمان ومکان بازگشایی پاکت پیشنهادها:   ٢١/ ١١/ ٩۵  ساعت ١٠  در ساختمان اداری سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان.

مشاهده اطلاعیه در سایت شهرداری همدان قسمت مزایده ومناقصه به آدرس www.hamedan.ir و  www.wm-hm.irامکان پذیر  می باشد.

 

 

 

                                                              

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/١١/١٣  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١١/٢٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان