تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١١/٢٣ |
بـرگزار کننـده:  سازمان پارک ها و فضای سبز
موضوع آگهی:  فضای سبز
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شهر همدان

 

 شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شهر همدان  براي مدت يک سال ازتاريخ ٩۵/١٢/١ لغايت٩۶/١١/٣٠ با شرايط ذيل به اشخاص حقوقي اقدام نمايد :

 

١-       مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد  ضمنا" حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانك شهر شعبه همدان به نام شهرداري همدان  جهت واريز اعلام مي گردد.

٢-      متقاضيان مي توانند از مورخ ٩۵/١١/٢١ جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان پارکها وفضاي سبز  واقع در ميدان رسالت ، بلوار ولايت روبروي کلانتري ١۵ مراجعه نمايند .

٣-     متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشراين اگهي تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ٩۵/١٢/٣ تحويل دبيرخانه شهرداري همدان واقع در آرامگاه بوعلي نمايند.

۴-     مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد.

۵-     در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

۶-      کليه هزينه هاي نشر آگهيوديگر هزينه هاي دولتي  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

٧-      ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اوراق مندرج مي باشد.

٨-     زمان قرائت پيشنهادها روزچهارشنبهمورخ ۴ساعت ١۶درمحل شهرداري ستاد خواهدبود.

٩-      شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

١٠-    شرکت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري همدانمي باشد .

١١-    ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

١٢-   ارائه تائيديه صلاحيت کاري در زمينه فضاي سبز و امور باغباني از اداره کار و امور اجتماعي که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد جهت شرکت در مناقصه الزامي  مي باشد.

١٣-   جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده ويابه سايت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائيد .

 

رديف

نام پروژه

مبلـغ برآورد اوليه به ريال

( قيمت پايه )

محل تامين اعتبار

مبلغ تضمين سپرده

(ريال )

١

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز حاشيه اي معابر اصلي و فرعي منطقه يک

 

٢/٢۴١/٣۵١/٠٠١

شهرداري همدان

١۵٠/٠٠٠/٠٠٠

٢

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز بخش شمالي منطقه سه

 

۵/٩٣٧/٨١٨/۴٩٩

شهرداري همدان

٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠

٣

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز بخش شرقي منطقه سه

 

۴/٢٠۶/۵٠۴/٢۶٢

شهرداري همدان

٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠

۴

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز بخش غربي منطقه سه

 

۴/٠٩٢/۵۶١/٩٧۴

شهرداري همدان

٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠

۵

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز بخش جنوبي منطقه چهار

 

٨/٢۴۴/٨٨١/۵٩٣

شهرداري همدان

۴۵٠/٠٠٠/٠٠٠

۶

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز حاشيه اي  معابر اصلي و فرعي منطقه چهار

 

١/٢٩٣/۵٧٧/٢۵۶

شهرداري همدان

١٠٠/٠٠٠/٠٠٠

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/١١/٢٣  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٢/٠٣  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان