تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٢/٠٨ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  تنظیف شهری
 
 
آگهی مناقصه -آگهي مناقصه نيروي انساني

 

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان در نظر دارد در اجراي بند چهار، دويست و شصت و پنجمين جلسه هيئت مديره سازمان مورخ ٩۵/١١/٢١، امور نظافت كلي و جمع آوري و حمل زباله و كنترل ورود و خروج و نگهباني شبانه روزي پايانه هاي سفيد آبي، اكباتان، پايانه بزرگ و ساختمان اداري سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان را (طبق جدول ذيل)  بمدت يک سال شمسي از طريق مناقصه به افراد حقوقي واجد شرايط واگذار مينمايد.

خلاصه شرايط مناقصه :

داراي مجوز  رسمي  معتبر  از اداره كل كار و امور اجتماعي، سوابق كاري و مدارك فني و تخصصي

متقاضيان بايستي مبلغي معادل جدول ذيل به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکي و يا واريز نقدي به شماره حساب ١٠٠٧٨۵٠۴٢٨١٢ بانک شهر شعبه همدان به نام سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان واريز نمايند.


کليه متقاضيان واجدالشرايط مي توانند پس از انتشار آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه وکسب اطلاعات بيشتر از تاريخ ٩۵/١٢/٠٣ لغايت ٩۵/١٢/٢٢ از ساعت٨ الي ١٣ به امور قراردادهاي سازمان و يا به سايت شهرداري همدان مراجعه و از تاريخ ٩۵/١٢/١٠ لغايت ساعت ١۴ مورخ ٩۵/١٢/٢٣ پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه سازمان نمايند. لازم به ذکر است ملاک قبول پيشنهادها حضوري يا از طريق پست تاريخ تحويلي به سازمان ميباشد.

شرکت کنندگان مي بايستي تا ساعت ١۴ مورخ ٩۵/١٢/٢٣ نسبت به ارائه مدارک در پاکتي با محتويات ذيل به صورت لاک و مهر شده و ممهور اقدام نمايند و به نشاني همدان بلوار بديع الزمان طبقه فوقاني پايانه بديع الزمان سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان کد پستي ۶۵١٩۶١۶١٧٨ حضوري يا پستي تحويل نمايند.

برنده مناقصه موظف است مبلغ  معادل ١٠% مبلغ کل قرارداد را جهت تضمين انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکي يا واريز نقدي در هنگام عقد قرارداد در اختيار کارفرما قرار دهد که نحوه وصول و استرداد به تفضيل در قرارداد تشريح ميگردد.

حداکثر زمان جهت بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده  و ابلاغ ٧روز پس از روز بازگشايي ميباشد.

تاريخ بازگشايي پاکات ساعت ١٠ صبح روز ٩۵/١٢/٢۴ در دفترسازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان مي باشد.

براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس ٧-٠٨١٣۴٢٣۴٧۴۶ تماس حاصل نماييد.

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در جلسه کميسيون معاملات بلامانع است.

عنوان

مبلـغ برآورد اوليه به صورت ماهيانه به ريال ( قيمت پايه)

مبلغ سپرده(ريال)شرکت درمناقصه

توضيحات

مناقصه نيروي انساني

بر اساس آناليز موجود در فرم مناقصه

۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 

   لازم به توضيح است ساعات كاري پايانه هاي سفيد آبي و اكباتان از ۵ صبح تا غروب آفتاب بوده و پايانه بزرگ بين شهري، به صورت ٢۴ ساعته مي باشد.

 

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول :٩۵/١٢/٠٣

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : ٩۵/١٢/١٠

تاريخ بازگشايي پاکت ها     :٩۵/١٢/٢۴ ساعت ١٠ صبح در دفتر سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان 

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/١٢/٠٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٢/٢٣  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان