تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠١/١٩ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  تامین نیرو و امور اداری
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -نيروي انساني

 

 سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان در نظر دارد در اجراي بند چهار، دويست و شصت و پنجمين جلسه هيئت مديره سازمان مورخ ٩۵/١١/٢١، امور نظافت كلي و جمع آوري و حمل زباله و كنترل ورود و خروج و نگهباني شبانه روزي پايانه هاي سفيد آبي، اكباتان، پايانه بزرگ و ساختمان اداري سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان را (طبق جدول ذيل)  بمدت يک سال شمسي از طريق مناقصه به افراد حقوقي واجد شرايط واگذار مينمايد.

خلاصه شرايط مناقصه :

١-    داراي مجوز  رسمي  معتبر  از اداره كل كار و امور اجتماعي، سوابق كاري و مدارك فني و تخصصي

٢-    متقاضيان بايستي مبلغي معادل جدول ذيل به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکي و يا واريز نقدي به شماره حساب ١٠٠٧٨۵٠۴٢٨١٢ بانک شهر شعبه همدان به نام سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان واريز نمايند.

٣-    کليه متقاضيان واجدالشرايط مي توانند پس از انتشار آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه وکسب اطلاعات بيشتر از تاريخ ٩۶/٠١/١۴ لغايت ٩۶/٠٢/٠٣ از ساعت ٨ الي ١٣ به امور قراردادهاي سازمان و يا به سايت شهرداري همدان مراجعه و از تاريخ ٩۶/٠١/٢١ لغايت ساعت ١۴ مورخ ٩۶/٠٢/٠۴ پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه سازمان نمايند. لازم به ذکر است ملاک قبول پيشنهادها حضوري يا از طريق پست تاريخ تحويلي به سازمان ميباشد.

۴-    شرکت کنندگان مي بايستي تا ساعت ١۴ مورخ ٩۶/٠٢/٠۴ نسبت به ارائه مدارک در پاکتي با محتويات ذيل به صورت لاک و مهر شده و ممهور اقدام نمايند و به نشاني همدان بلوار بديع الزمان طبقه فوقاني پايانه بديع الزمان سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان کد پستي ۶۵١٩۶١۶١٧٨ حضوري يا پستي تحويل نمايند.

۵-    برنده مناقصه موظف است مبلغ  معادل ١٠% مبلغ کل قرارداد را جهت تضمين انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکي يا واريز نقدي در هنگام عقد قرارداد در اختيار کارفرما قرار دهد که نحوه وصول و استرداد به تفضيل در قرارداد تشريح ميگردد.

۶-    حداکثر زمان جهت بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده  و ابلاغ ٧روز پس از روز بازگشايي ميباشد.

٧-    تاريخ بازگشايي پاکات ساعت ١٠ صبح روز ٩۶/٠٢/٠۶ در دفترسازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان مي باشد.

٨-    براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس ٧-٠٨١٣۴٢٣۴٧۴۶ تماس حاصل نماييد.

٩-    حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در جلسه کميسيون معاملات بلامانع است.

 

عنوان

مبلـغ برآورد اوليه به صورت ماهيانه به ريال ( قيمت پايه)

مبلغ سپرده(ريال)شرکت درمناقصه

توضيحات

 

مناقصه نيروي انساني

 

بر اساس آناليز موجود در فرم مناقصه

 

٠٠٠/٠٠٠/۶٠٠ ريال 

 

   لازم به توضيح است ساعات كاري پايانه هاي سفيد آبي و اكباتان از ۵ صبح تا غروب آفتاب بوده و پايانه بزرگ بين شهري، به صورت ٢۴ ساعته مي باشد.

 

 

 ١٠- تاريخ انتشار آگهي نوبت اول :٩۶/٠١/١۴

١١- تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : ٩۶/٠١/٢١

١٢- تاريخ بازگشايي پاکت ها     : ٩۶/٠٢/٠۶ ساعت ١٠ صبح در دفتر سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۶/٠١/١٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠٢/٠٣  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان