تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٣/٣١ |
بـرگزار کننـده:  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
موضوع آگهی:  بهره برداری
 
 
آگهی مزایده -بهره برداری تعدادی از ایستگاه های عرضه میوه و تره بار همشهری

 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان بر اساس مصوبه ١١/٣/٩۶ جلسه هیئت مدیره در نظر دارد بهره برداری تعدادی از ایستگاههای عرضه میوه و تره بار همشهری را بصورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط تعیین شده مشروحه ذیل اقدام نماید.

خلاصه شرایط شرکت در مزایده:

١-       مبلغ تضمین شرکت در مزایده مذکور بصورت واریز نقدی، ضمانتنامه بانکی، اوراق مشارکت و یا اسناد خزانه می باشد. ضمناً حساب شماره ٣-٣۴۵١۶٢۵-١١-٧۴٠٨ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران  شعبه رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان جهت واریز نقدی اعلام میگردد. 

٢-       متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را در پاکت های الف- ب- ج  بصورت دربسته ممهور شده تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ١٢/۴/٩۶ تحویل دبیرخانه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی واقع در میدان پیشاهنگی- بلوار ولایت - روبروی کلانتری ١۵ رسالت- ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک – طبقه اول نمایند.

٣-       متقاضیان جهت دریافت اوراق مزایده به امور قراردادهای سازمان واقع در آدرس فوق مراجعه نمایند.

۴-       متقاضیان شرکت کننده در مزایده نباید منع قانونی شرکت در معاملات دولتی داشته باشند.

۵-       چنانچه برنده اول مزایده ظرف مدت حداکثر ٧ روز از تاریخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مزایده وی به نفع سازمان ضبط و به ترتیب در خصوص نفرات دوم و سوم نیز به همین روش اقدام می گردد.

۶-       در صورت انصراف نفر اول سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز، به همین منوال عمل خواهد شد.

٧-       سپرده افرادی که در مزایده برنده نشده اند بجز نفرات  اول، دوم و سوم حداکثر تا پانزده روز مسترد خواهد شد.

٨-       مستأجر (بهره بردار) می بایستی معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به منظور تضمین حسن انجام معامله در زمان عقد قرارداد بصورت نقدی بحساب سازمان واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت بعنوان سپرده به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی تحویل نماید.

٩-       زمان برگزاری کمیسیون معاملات روز  چهارشنبه ساعت ٩ صبح مورخ ١۴/۴/٩۶ در محل دفتر سازمان انجام خواهد شد.

١٠-   مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.

١١-   مزایده گذار (سازمان) در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

١٢-   کلیه هزینه های درج آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

١٣-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.

١۴-   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ١-٣٨٢۴۴۴۴٠ تماس حاصل فرمائید.

١۵-   ضمناً مشاهده اطلاعیه فوق در پورتال شهرداری همدان به آدرس: www.Hamedan.ir امکانپذیر می باشد.

 

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۶/٠٣/٣١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠۴/١٢  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان