تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۵/٠٣ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه چهار
موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -واگذاری پروژه های عمرانی در سطح منطقه چهار

 

شهرداری منطقه چهار همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه تا مورخ٩۶/۵/١٢ به آدرس : همدان ، میدان امامزاده عبداله مراجعه نمایند.

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه :

١ـ حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه چهار تا پایان ساعت اداری مورخ ٩۶/۵/١٢ خواهد بود.

٢ـ چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.

٣ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی که می بایستی به شماره حساب ٠١٠٧٩٩۶۶۵٨٠٠۴ شهرداری منطقه چهار همدان نزد بانک ملی شعبه فرعی باباطاهر واریز گردد.

۴ـ متقاضی باید براساس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید. بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد.

۵ـ کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۶ـ سایر اطلاعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

٧ـ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

٨ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ١٠ آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

٩ـ سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات  مسترد می گردد.

١٠ـ بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان ۵ درصد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

١١ـ نحوه پرداخت :از محل در آمد های عمومی شهرداری همدان تامین و به صورت ٢٠ درصد نقد و ٨٠ درصد غیر نقد ( تهاتر با ١ـ زمینی به مساحت ١٩٧ مترمربع در شهرک فرهنگیان به پلاک ثبتی ١٠٢٠٧/٧١٢/١ ٢ـ زمینی به مساحت ٢٠٠ مترمربع در شهرک فرهنگیان به پلاک ثبتی ٩٩٣٠/١٠١٩۴/١ ٣ـ زمینی به مساحت ۵٣/٢٠۵ متر مربع در میدان باباطاهر پشت فروشگاه رفاه به پلاک ثبتی ١٨/۴۵٧  وسایراملاک -پروانه ساختمانی-جرایم ساختمانی وکلیه مواردقابل تهاتر که به روش زیر قابل پرداخت می باشد.

املاک و اراضی که پس از طی مراحل مزایده به نحوی که پیمانکار مکلف به شرکت در مزایدات شهرداری می باشد و در صورت برنده شدن به میزان مبلغ معامله از مطالبات وی کسر و در غیر این صورت شهرداری اختیار دارد از محل انجام این مزایده مطالبات پیمانکاران را پرداخت نماید.                ( در صورتی که پیمانکار در مزایده شرکت نکند ادعایی در خصوص مطالبات تهاتری نخواهد داشت و می بایست با منابع مالی خود نسبت به انجام پروژه اقدام نماید. )

١٢ـ به این پیمان ها پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

١٣ـ  زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ ٩۶/۵/١٧ساعت ١٧ در شهرداری مرکزی خواهد بود (حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بلامانع است)

١۴ـ برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴٢۴۶٢۴٨ ٣ تماس حاصل نمایید.

١۵ـ ضمناً امکان مشاهده اطلاعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس WWW.hamedan.ir امکان پذیر می باشد.

 

 

 

 


رديف

نام  پروژه

مبلغ برآورد اوليه (ريال)

مدت پيمان

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه(ريال)

رتبه پیمانکار

محل تامین اعتبار

نوع مناقصه

١

دیوارکشی وپوشش رودخانه منوچهری

۴٩٧۶٠٠٩۶٩٨

٨ ماه

٢۵٠٠٠٠٠٠٠

پایه٢حقیقی یارتبه ۵ ابنیه

اعتبارات داخلی شهرداری- عمومی

٢

جدول گذاری درسطح منطقه

١۶۴٢٣۶۵٧۴۶

۴ ماه

٨٣٠٠٠٠٠٠

پایه٣حقیقی یارتبه ۵ ابنیه

اعتبارات داخلی شهرداری- عمومی

٣

دیوارکشی رودخانه فرهنگیان

٣٩٣١٧۴٠۴٧١

٨ماه

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

پایه ٣ حقیقی یارتبه ۵ ابنیه

اعتبارات داخلی شهرداری- عمومی

             
             

۴

پیاده روسازی درسطح منطقه

٢١١١٣٧٠٣٨٠

۴ماه

١٠۶٠٠٠٠٠٠

پایه ٣ حقیقی یارتبه ۵ ابنیه

اعتبارات داخلی شهرداری- عمومی

             

۵

پوشش رودخانه ابوذر

٢۵١۴٢٣٢٢۵۵

۶ ماه

١٣٠٠٠٠٠٠٠

پایه ٣ حقیقی یارتبه ۵ ابنیه

اعتبارات داخلی شهرداری- عمومی

 

 

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۶/٠۵/٠٣  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠۵/١٢  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان