تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٨/١۶ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه یک
موضوع آگهی:  اجاره
 
 
آگهی مناقصه -اجاره تعدادي لودر،کمپرسي و بابکت

 

شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد جهت پاکسازي و حمل برف کوچه ها و معابر در محدوده منطقه يک تعدادي لودر،کمپرسي و بابکت به شرح جدول ذيل آگهي، بکار گمارد. لذا از کليه شرکتها و اشخاص حقيقي و حقوقي  دعوت به‌عمل مي‌آيد از تاريخ نشر آگهي (از تاريخ٩۶/٨/١۶ تا تاريخ٩۶/٨/٢۶)، جهت دريافت اسناد مربوط به شرکت در مناقصه، به آدرس همدان، ميدان امامزاده عبدا...، ابتداي بلوار کاشاني، شهرداري منطقه يک، واحد فني و مهندسي مراجعه نمايند .

خلاصه شرايط شركت در مناقصه:

١-       حداکثر مهلت دريافت اسناد و قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداري منطقه يک از تاريخ انتشار آگهي روزنامه تا پايان وقت اداري مورخ ٩۶/٨/٢۶ مي باشد.

٢-       چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شرکت در مناقصه ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

٣-        مبلغ تضمين شركت در مناقصه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال است،که بصورت نقدي به حساب ٠١٠٨١٢٧٠٨۵٠٠٢ بانک ملي شعبه امامزاده عبدا... در وجه شهرداري منطقه يک يا اسناد خزانه و يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.

۴-       متقاضي بايد بر اساس ظرفيت کاري مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري قيمت پيشنهادي خود را ارائه نمايد. بديهي است در غير اين صورت تضمين شرکت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام مي گردد.

۵-       كليه هزينه‌هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۶-       ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

٧-       شهرداري در رد يا قبول يک يا کل پيشنهادات مختار است.

٨-       عمر خودروهاي برفروبي نبايد بيش از ده سال باشد.

٩-       شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري همدان موضوع ماده ١٠ آيين نامه مالي شهرداري مي‌باشد.

١٠-   تضمين شرکت در مناقصه افرادي که در مناقصه برنده نگرديده‌اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يک هفته مسترد خواهد شد.

* بديهي است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان پنج درصد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهدشد.

١١-   به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمي‌گيرد.

١٢-   زمان بازگشايي پاکت‌ها مورخ٩۶/٩/٢  ساعت١١در محل شهرداري ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانکاران در اين جلسه بلامانع مي‌باشد.

١٣-   براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٢۵٢٠٢٣١ -٠٨١ تماس حاصل نمائيد،ضمنا جهت اطلاع از ساير شرايط تکميلي به  اسناد مناقصه مراجعه گردد.

١۴-    ضمناً مشاهده اطلاعيه اين آگهي در سايت شهرداري همدان به آدرس www.hamedan.irامکان‌پذير مي‌باشد.

١۵-   برآورد اوليه طبق جدول ذيل مبلغ ۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال است.

 

رديف

 

نوع دستگاه

تعداد دستگاه

١

لودر

١٨دستگاه

٢

کمپرسي ده تن

٢٠دستگاه

٣

S٣٠٠بابکت

 

١٢دستگاه

 

 

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۶/٠٨/١۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠٨/٢۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان