تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١٠/٠۶ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه دو
موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -واگذاری پروژه های عمرانی

 

 شهرداری منطقه ٢ همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی زیر ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی به مدت١٠ روز ۶ /١٠/٩۶  تا    ١۶ /١٠/٩۶  ) به آدرس : همدان، خیابان تختی مراجعه نمایند.

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه٢  از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ١٠روز خواهد بود . ( پایان وقت اداری   ١۶ /١٠/٩۶)

٢- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد .

٣- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز نقدی که میبایستی به شماره حساب ٨٧٢٨ شهرداری منطقه ٢همدان نزد بانک مسکن  شعبه تختی  واریز گردد میباشد.

۴- متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید. بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .

۵- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .

۶- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج میباشد .

٧- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد .

٨- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ١٠ آیین نامه معاملا تی شهرداری میباشد .

٩-تضمین افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد می گردد.

* بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهدشد.

١٠- اعتبار پروژه از محل درآمدهای عمومی شهرداری منطقه ٢ همدان می باشد.

١١- به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

١٢- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ  ١٧/١٠/٩۶ ساعت ١٧در  شهرداری مرکزی خواهد بود .(حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بلامانع است)

١٣- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ٣٢۵١٣٨١۵-٠٨١ تماس حاصل نمایید ،ضمنا جهت اطلاع از سایر شرایط تکمیلی به اسناد مناقصه مراجعه گردد.

١۴- ضمناً مشاهده اطلاعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر میباشد .

 

 

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه

(ریال)

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

رتبه پیمانکار

مبلغ تضمین انجام تعهدات (ریال)

١

ساخت واجرای پل عابر پیاده بلوار مطهری ، رو به روی فروشگاه کوروش

٩٢۶/۴٧٩/۵۴٠/٣

 

۶ ماه

٠٠٠/٠٠٠/١٧٨

حداقل پایه پنج حقوقی راه

ده درصد کل مبلغ پیمان

٢

دیوارکشی باغ زرین مدرقه ، جنب پارک بانوان

٠٧۴/٠۴۵/۴۵٩/۵

۶ ماه

٠٠٠/٠٠٠/٢٧٣

حداقل پایه پنج حقوقی ابنیه

پنج  درصد کل مبلغ پیمان

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۶/١٠/٠۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/١٠/١۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان