تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٢/١٩ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  ایاب و ذهاب
 
 
آگهی مناقصه -واگذاری بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل شهرداری همدان

 

 

شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای بیمه واجد شرایط با شرایط آنلاین (کسر هزینه در محل ) اقدام نماید لذا از شرکتهای بیمه دارای صلاحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ ٢۶/٢/٩٧ به آدرس همدان , آرامگاه بوعلی ،تالار فجر، اداره رفاه و خدمات عمومی شهرداری همدان مراجعه نمایند

 ضمنا شهرداری قصد دارد جهت بهره مندی پرسنل از بیمه های شخص ثالث ، بدنه، عمر ، آتش سوزی و... با شرکت برنده  به  کلیه زیرمجموعه خود اطلاع رسانی نماید..لدا از شرکتهای متقاضی درخواست می شود شرایط خود را به صورت مکتوب در برگه ای جدا اعلام نمایند.

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه :

حداکثر مهلت قبول پیشنهادها  تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز  چهار شنبه  مورخ ٢۶/٢/٩٧خواهد بود و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مذکور تسلیم گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد

چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد  در صورت انصراف نفر دوم به همین منوال عمل خواهد شد

مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ريال می باشد که می بایست به صورت اسناد خزانه و یا ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ شهرداری همدان نزد بانک شهر شعبه شریعتی همراه با اسناد تحویل دبیرخانه شهرداری گردد

کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

سایر اطلاعات و جرئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ١٠ آئین نامه مالی شهرداری می باشد

سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء سه تفر اول یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد می گردد

زمان و مکان بازگشایی پاکت ها روز شنبه مورخ ٢٩/٢/٩٧ساعت١٠ صبح  در محل شهرداری مرکزی خواهد بود ( حضور نمایندگان و پیمانکاران در این جلسه بلامانع است )

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق و اسناد مناقصه به واحد بیمه تکمیلی واقع در شهرداری همدان مراجعه نمایند

www.hamedan.ir

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٢/١٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٢/٢۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان