تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/٠٩ |
بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش يک دستگاه لودر ويك دستگاه بلدوزر

 

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در اجراي مصوبات شوراي سازمان در نظر دارد يک دستگاه لودر ويك دستگاه بلدوزر را طبق مشخصات منضم به اسناد از طريق مزايده عمومي با شرايط زير به فروش رساند:

 

 

 

     رديف

 

نام تجهیزات

 

شرح تجهیزات

 

تعداد

 

واحد

مبلغ پايه كارشناسي(ريال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ريال)

 

 

 

١

 

 

 

دستگاه بلدوزر

 

ساخت هپكو LIEBHER

مدل PR-٧۵١C

سريالH.L-C-٣٣٨-L

شماره موتور ٣١١٣٢٠۴٨

قدرت موتور ٣٣٠HP

مستهلك و كاركرده

 

 

 

١

 

 

 

 

 

دستگاه

 

 

 

٧٠٠٠٠٠٠٠٠

 

 

 

۴٠٠٠٠٠٠٠

 

٢

 

دستگاه لودر

كوماتسو ، مدل W.١٢٠

شماره شاسي W/٢٠٢-١٢۶٨۵

مستهلك و كاركرده

 

١

 

دستگاه

 

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

 

٣٠٠٠٠٠٠٠

 

 

مبلغ سپرده شركت در مزايده بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير در پاكت الف به دستگاه مزايده گزار تسليم شود.

الف: واريز وجه نقد به حساب شماره ٠١١١١١۴٩۵۴٠٠٢ بانك ملي شعبه شهرداري در وجه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان .

ب: ضمانت نامه بانكي به نفع سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

بند١: مدت اعتبار ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.

پ: اسناد خزانه يا اوراق مشاركت

محل دريافت و تحويل اسناد: همدان – ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه – دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان – تلفن : ٣٢۵١۴۴۴۴-٠٨١ نمابر : ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات: از تاريخ انتشار آگهي(٩٧/٠٣/٠٩)لغايت ساعت١۴روزيكشنبه مورخ (٩٧/٠٣/٢٠) مي باشد.

زمان و تاريخ بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت١٧روزچهارشنبه مورخ٩٧/٠٣/٢٣مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها بلامانع مي باشد.

تبصره ١: سازمان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢: هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

تبصره ٣: ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

تبصره ۴: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند.

تبصره ۵: فروش بصورت نقدي مي باشد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار مي باشد.

تبصره ۶ : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٧ : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ٨: شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

تبصره٩: آدرس محل بازديد: همدان –  بلوار شهيد سردار همداني  – مجتمع صنعتي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان (کارخانه آسفالت سازمان ) واقع در باغ ميوه شهرداري مي‌باشد.

زمان بازديد:ساعت٩تا١٢       

ضمنا" متن آگهي فوق در سايت سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان به آدرس ذيل موجود مي باشد.

 

WWW.civil.hamedan.ir

 

روابط عمومي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٣/٠٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٣/٢٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان