تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/١٧ |
بـرگزار کننـده:  معاونت خدمات شهری
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مناقصه -واگذاری محدوده و حریم شهری مناطق چهارگانه شهرداری همدان را به صورت حجمی

 

شهرداری همدان در نظر دارد، امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری محدوده و حریم شهری مناطق چهارگانه شهرداری همدان را به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت به عمل می­آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت ١٠ روز تا تاریخ   ٢٨  /  ٠٣  / ١٣٩٧ به واحد روابط عمومی مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری واقع در خیابان کارگر کوچه تلاش مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه :

١- پیشنهاددهندگان بایستی دارای مجوز و تاییدیه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.

٢- حداکثر مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد و اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  ٢٨/ ٠٣ / ١٣٩٧ خواهد بود.

٣- محل تحویل اسناد شرکت در مناقصه دبیرخانه شهرداری همدان می­باشد.

۴- پیشنهاددهندگان باید مبالغ تعیین شده در جدول ذیل را  به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر شعبه خواجه­رشید به نام شهرداری همدان واریز و یا ضمانت­نامه بانکی معتبر قابل تمدید اخذ نموده و فیش واریز نقدی و یا ضمانت­نامه بانکی را در پاکت الف قرار داده و تسلیم نماید. به پشنهاداتی که مبلغ آن کمتر از مبلغ فوق باشد و یا به صورت چک عادی و یا سایر طرق پرداخت، صادر شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. (مبلغ مذکور جهت شرکت در مناقصه یکی از  مناطق شهرداری همدان می­باشد؛ لذا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مناطق چهارگانه می­بایست به ازای شرکت مناقصه هر منطقه این مبلغ بصورت جداگانه واریز گردد).

۵- شهرداری همدان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می­باشد.

۶- به پیشنهادات فاقد سپرده لازم، مشروط، مبهم و مخدوش و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

٧- کلیه هزینه ­های آگهی بر عهده برنده مناقصه می­باشد.

٨- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می­باشد.

٩- اعتبار پروژه از محل درآمد داخلی شهرداری می­باشد.

١٠- زمان و مکان بازگشایی پاکت­ها در روز چهارشنبه مورخ ٣٠/ ٠٣/ ١٣٩٧ ساعت ١۶ در شهرداری مرکزی خواهد بود.

١١- به این پیمان تعدیل تعلق نمی­گیرد.

١٢- برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ٣٢۶۶٣٠۴٣ تماس حاصل فرمایید.

١٣- جهت کسب اطلاعات و جزئیات و توضیحات تکمیلی و سایر شرایط به اسناد مناقصه مراجعه نمایید.

١۴- مشاهده اطلاعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir امکان­پذیر می­باشد.

١۵- پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را در سه پاکت «الف» «ب» «ج» و هر سه پاکت را در داخل یک پاکت لاک و مهر شده قرار داده و تا پایان وقت اداری ٢٨/ ٠٣/ ١٣٩٧ به آدرس همدان، آرامگاه بوعلی سینا، دبیرخانه شهرداری همدان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

پاکت الف شامل: فیش واریز نقدی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه مطابق با مبالغ مذکور در جدول ذیل به نام شهرداری همدان و یا ضمانت­نامه بانکی معتبر.

پاکت ب شامل: شرایط شرکت در مناقصه به انضمام قرارداد مهر و امضاء شده و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی شامل – اساسنامه – آخرین تغییرات مربوط به ثبت شرکت و دارندگان امضاء مجاز، اسناد هویت امضاءکنندگان مجاز، تاییدیه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

پاکت ج شامل : فرم تکمیل شده قیمت.

١۶- نتیجه مناقصه مزبور حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از قرائت پیشنهادها کتباً به برنده مناقصه ابلاغ خواهد شد و چنانچه برنده مناقصه تا ٧ روز کاری به استثنای ایام تعطیل پس از ابلاغ، حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وی به نفع شهرداری همدان ضبط و معامله به طریق مذکور با رعایت مقررات و آئین­نامه معاملات با نفر دوم انجام خواهد شدو هرگاه نفر دوم هم از انعقاد قرارداد به طریق مذکور خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری همدان ضبط خواهد شد. 

١٧- سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد می­گردد. سپرده سایر پیشنهاددهندگان نیز پس از تعیین برندگان اول دوم مسترد می­گردد.

١٨- مدت و محل موضوع مناقصه و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات یا پرداخت مبلغ کلا یا بعضاَ تاخیر نماید و سایر شرایط طبق شرایط مندرج در پیش­نویس قرارداد خواهد بود.

 

ردیف

نام پروژه

شهرداری منطقه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

درصد تضمین انجام  تعهدات

١

امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری

یک

٢١٠٩۴۴١١٢۴١

١٢ ماه

١٠۵۴٧٢٠۵۶٢

۵ درصد کل مبلغ پیمان

٢

امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری

دو

١۶٣٣٠۴٨۴٧۵۵

١٢ماه

٨١۶۵٢۴٢٣٧

 

۵ درصد کل مبلغ پیمان

٣

امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری

سه

١۴٠٣٢۴٣۴١۶٠

١٢ماه

٧٠١۶٢١٧٠٨

۵ درصد کل مبلغ پیمان

۴

امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری

چهار

١۶۴٨٩۵١٠٠۵٢

١٢ماه

٨٢۴۴٧۵۵٠٢

۵ درصد کل مبلغ پیمان

 

معاونت خدمات شهری شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٣/١٧  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٣/٢٨  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان