تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/٢٠ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  مطالعاتی و مشاوره ای
 
 
آگهی فراخوان -شناسايي پيمانکاران واجد شرايط تامين و استقرار پورتال شهرداري همدان

 

 

شهرداري همدان درنظر دارد نسبت به شناخت پيمانکاران واجد شرايط تامين و استقرار پورتال سازماني شهرداري همدان و تکميل بانک اطلاعاتي پيمانکاران خود، از طريق دريافت اطلاعات از شرکت هاي فعال در اين زمينه و شناسايي و بررسي توانمندي ها و پيشنهادهاي ايشان اقدام نمايد.

لذا از شرکت هاي داراي سوابق اجرايي در زمينه موضوع مذکور و داراي تجربه کاري مشابه دعوت مي گردد حداکثر به مدت ١٠ روز پس از انتشار اين آگهي، ضمن دريافت اسناد فراخوان و بررسي پورتال موجود شهرداري همدان به نشاني www.hamedan.ir ، خلاصه اي از سوابق، تجربيات مرتبط و پيشنهادهاي خود را به همراه اسناد خواسته شده به نشاني همدان، ميدان مفتح، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري همدان، واحد دبيرخانه ارسال نمايند (فايل pdf کليه اسناد و پيشنهاد ارائه شده بر روي سي دي ضميمه اسناد ارسالي گردد).

شايان ذکر است اين فراخوان صرفا به منظور شناسايي پيمانکاران واجد شرايط در موضوع آن بوده و هيچ تعهدي را براي شهرداري همدان در خصوص انعقاد قرارداد ايجاد نمي کند.

متقاضيان شرکت در فراخوان مي توانند جهت دريافت اسناد فراخوان به پورتال شهرداري همدان (مناقصات و مزايدات) مراجعه نموده و جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٢۶۶٣٠٠١-٠٨١ تماس حاصل نمايند.

 

شرايط اختصاصي

١. در استقرار و پيکربندي پرتال پيشنهادي لزوم انتقال اطلاعات پرتال فعلي در نظر گرفته شود.

٢. در استقرار و پيکربندي پرتال پيشنهادي ساير زيرپورتال ها و سامانه هاي مورد نياز شهرداري که در پرتال فعلي موجود نيست، در نظر گرفته شود.

٣. انتقال دانش و مستندات لازم براي توسعه و نگهداري پرتال به شهرداري در نظر گرفته شود.

۴. الزامات و نيازمندي هاي غير نرم افزاري (زيرساخت، سخت افزار و ...) در اجراي پروژه در نظر گرفته شود.

۵. امکان مشاهده و بررسي پيشنهادات از طريق دمو پرتال در نظر گرفته شود.

 

خلاصه اطلاعات مورد نياز

الف) اطلاعات حقوقي شرکت شامل :

١.       کپي اساسنامه شرکت.

٢.       آگهي تاسيس شرکت و آخرين تغييرات آن.

٣.       گواهينامه رتبه بندي شورايعالي انفورماتيک.

۴.       گواهينامه هاي احراز صلاحيت از مراجع قانوني.

۵.       گواهي ماليات بر ارزش افزوده و کد اقتصادي.

 

ب) اطلاعات فني و سوابق شامل :

١.       سوابق انجام پروژه هاي مرتبط با موضوع فراخوان (توليد و توسعه پرتال هاي سازماني و شهري).

٢.       کليه تاييداتي که شرکت در قبال انجام پروژه هاي مرتبط اخذ نموده است.

٣.       مستندات سيستم مديريت کيفيت و مديريت پيکربندي ارائه شود.

۴.       مدل فرآيند توليد نرم افزار و ابزارهاي مورد استفاده در اين فرآيند ارائه شود.

۵.       پيشنهاد اجرايي شامل زمانبندي، نحوه انجام پروژه و هزينه هاي اجرا و پشتيباني ارائه شود.

 

ج) ساير مدارک مورد درخواست در اسناد پيوست فراخوان ( فرم هاي شماره ١ الي ٧ فايل اکسل پيوست فراخوان را تکميل و پس از چاپ و مهر و امضاء ، ضميمه اسناد ارسالي نماييد ).

 

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٣/٢٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٣/٢٩  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان