تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/٢٢ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  مطالعاتی و مشاوره ای
 
 
آگهی فراخوان -مشاوره ، مطالعه ، طراحی و اجرای تقاطع غیر همسطح ١٣آبان

 

شهرداری همدان در نظر دارد مشاوره ، مطالعه ، طراحی و اجرای تقاطع غیر همسطح ١٣آبان در شهر همدان را از طریق مناقصه عمومی برابر با شرح خدمات و ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (EPC ) به پیمانکاران و مشاوران واجد شرایط ذیل واگذار نماید .

١-  نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار : شهرداری همدان به نشانی همدان میدان آرامگاه بوعلی شهرداری مرکزی همدان

٢- موضوع مناقصه: مشاوره، مطالعه ، طراحی و اجرای تقاطع غیر همسطح ١٣آبان

٣- نوع گواهی صلاحیت و رشته لازم :

١-٣  کلیه شرکتهایی که در رشته راه و ترابری برای انجام پروژه ها به روش طرح و ساخت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گواهی صلاحیت حداقل پایه دو را دارا باشند و یا  تا زمان تحویل اسناد ارزیابی ، اخذ نمایند.

٢-٣ گروههای مشارکت پیمانکاری و مشاوران که در قالب مشارکت مدنی مطابق با بندهای ماده ٣ و ۴ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت  نسبت به انجام مشارکت اقدام نموده باشند و در اولین مرحله  از ارسال مدارک، آن را ارسال نمایند.

۴ سایر شرایط:

١-۴ با توجه به اینکه ارزیابی توان اجرایی کار در اولین مرحله از اعلام آمادگی انجام خواهد شد لذا کلیه پیمانکاران و مشاوران که مایل به شرکت در مناقصه مذکور می باشند می بایستی کلیه اسناد و مدارک خود را همراه با اعلام آمادگی جهت ارزیابی توان  فنی و اجرایی مطابق با معیارهای ارزیابی دستورالعمل انتخاب پیمانکاران به روش (EPC ) به شهرداری همدان ارسال نمایند.

٢-۴ هرمشاور یا  پیمانکار مجاز به مشارکت فقط با یک پیمانکار و مشاور میباشد .

٣-۴  پیمانکاران و مشاوران بایستی حداقل یک کار مشابه در محیط شهری در پنج سال اخیر انجام داده باشند .

۴-۴ کسورات قانونی پروژه مطابق با  شرایط طرح های غیر عمرانی بوده و در صورتیکه از محل اعتبارات عمرانی اعتباری به پروژه اختصاص داده شود، صرفا کسورات مربوط به این بخش طبق اعتبارات عمرانی محاسبه خواهد شد.

۵-۴ اعتبار پروژه از محل درآمدهای عمومی شهرداری همدان به صورت نقد و یا  تهاتر از محل عوارض و جرایم (شامل پروانه ساختمانی، ماده ١٠٠ ، ماده ٧٧) و املاک  شهرداری میباشد.

۶-۴  شرکت کنندگان مکلف به ارایه ٢ طرح پیشنهادی می باشند. و ترتیب بازگشایی پاکت ها در روز جلسه کمیسیون معاملات بدین ترتیب می باشد که ابتدا طرح های ارایه شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید طرح، برگ پیشنهاد قیمت بازگشایی خواهد شد.

٧-۴جهت اجرای  پروژه هیچگونه مبلغی به عنوان پیش پرداخت به برنده مناقصه پرداخت نمیگردد .

۵تاریخ ، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی فنی و اجرایی :       

کلیه شرکت ها و گروههای مشارکت واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می بایستی پس از انتشار آگهی کلیه اسناد و مدارک ارزیابی خود را مطابق با بند ١-۴ این آگهی تا پایان وقت اداری (ساعت١۴) روزشنبه مورخ    ٩٧/٠۴/٠٩  به دبیرخانه شهرداری همدان به ادرس مندرج در بند ١ تحویل نمایند .

این اطلاعیه در سایت www.hamedan.ir  هم قابل مشاهده می باشد.

 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ٠٨١٣٨٢٠١٩٨٧ تماس حاصل نمایید

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٣/٢٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠۴/٠٩  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان