تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/٠۶ |
بـرگزار کننـده:  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
موضوع آگهی:  اجاره
 
 
آگهی مزایده -اجاره غرفه گنجنامه

 

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري همدان بر اساس مصوبات مورخ ٣١/٢/٩٧ جلسه هيئت مديره در نظر دارد بهره برداري تعدادي از ايستگاههاي عرضه ميوه و تره بار همشهري، غرفه گنجنامه را بصورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي با شرايط تعيين شده مشروحه ذيل اقدام نمايد.

خلاصه شرايط شرکت در مزايده:

١-       مبلغ تضمين شرکت در مزايده مذکور بصورت واريز نقدي، ضمانتنامه بانکي، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد. ضمناً حساب شماره ٣-٣۴۵١۶٢۵-١١-٧۴٠٨ نزد بانک قرض الحسنه مهر ايران  شعبه رسالت بنام سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري همدان جهت واريز نقدي اعلام ميگردد. 

٢-       متقاضيان ا مي بايستي پيشنهادات خود را در پاکت هاي الف- ب- ج  بصورت دربسته ممهور شده تنظيم و حداکثر تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ ٩٧/۴/٢۴ به دبيرخانه سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي واقع در ميدان پيشاهنگي- بلوار ولايت - روبروي کلانتري ١۵ رسالت- ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافيک – طبقه اول تحويل نمايند.

٣-       متقاضيان جهت دريافت اوراق مزايده به امور قراردادهاي سازمان واقع در آدرس فوق مراجعه نمايند.

۴-       متقاضيان شرکت کننده در مزايده نبايد منع قانوني شرکت در معاملات دولتي داشته باشند.

۵-       چنانچه برنده اول مزايده ظرف مدت حداکثر ٧ روز از تاريخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مزايده وي به نفع سازمان ضبط و به ترتيب در خصوص نفرات دوم و سوم نيز به همين روش اقدام مي گردد.

۶-       در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز، به همين منوال عمل خواهد شد.

٧-       سپرده افرادي که در مزايده برنده نشده اند بجز نفرات  اول، دوم و سوم حداکثر تا پانزده روز مسترد خواهد شد.

٨-       مستأجر (بهره بردار) مي بايستي معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به منظور تضمين حسن انجام معامله در زمان عقد قرارداد بصورت نقدي بحساب سازمان واريز و يا بصورت ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه يا اوراق مشارکت بعنوان سپرده به سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي تحويل نمايد.

٩-       زمان برگزاري کميسيون معاملات روز دوشنبه ساعت ٩ صبح مورخ ٩٧/۴/٢۵ در محل دفتر سازمان انجام خواهد شد.

١٠-   مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد.

١١-   مزايده گذار (سازمان) در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

١٢-   کليه هزينه هاي درج آگهي و کارشناسي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

١٣-   ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج گرديده است.

١۴-   جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ١-٣٨٢۴۴۴۴٠ تماس حاصل فرمائيد.

١۵-   ضمناً مشاهده اطلاعيه فوق در پورتال شهرداري همدان به آدرس: www.Hamedan.ir امکانپذير مي باشد.

 

روابط عمومي سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي

   شهرداري همدان

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠۴/٠۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠۴/٢۴  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان