تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/٠٢ |
بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -خرید يک‌دستگاه لودر

 

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد در اجراي مصوبات شوراي سازمان  ، جهت تکميل ماشين آلات خود ، يک‌دستگاه لودر با مشخصات فني ذيل خريداري نمايد:

١-       شرايط فني: يک دستگاه لودر با موتور كامينز اصل QSM١١ ، توان موتور ٣٠٠hp تا ٣۴٠hp اسب بخار ، گير بكس ZF ، اكسل ها ZF ،ظرفيت پاكت ٣.۵متر مكعب ، وزن كاري ٢٠ton ، ميزان بارگيري ۶tonتا ٧ton ،    ٢۴ ماه گارانتي يا ١٣٠٠ ساعت كاركرد دستگاه وداراي ١٠ سال تضمين تامين قطعات باشد.

٢-       شرايط پرداخت : بصورت نقد و اقساط مطابق شرايط مندرج در اسناد مناقصه

٣-       مبلغ سپرده شركت در مناقصه :

الف - مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال ( دويست ميليون ريال ) بصورت فيش واريزي به حساب شماره ٠١١١١١۴٩۵۴٠٠٢ بانک ملي شعبه شهرداري در وجه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

ب - ضمانت نامه بانكي به نفع سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

پ - اسناد خزانه يا اوراق مشاركت

۴-       محل دريافت اسناد و ارائه‌ پيشنهادات: ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبير خانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان   تلفن: ٣٢۵١۴۴۴۴-٠٨١ ونمابر:  ٣٢۵٢٧٩٩٩٩-٠٨١ 

۵-       مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ (٩٧/۴/٢ )لغايت ساعت١۴روزسه شنبه مورخ(٩۴/۴/١٢) مي باشد.

۶-       تاريخ بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت١۶روزچهارشنبه مورخ ٩٧/۴/١٣ مي باشد.

٧-       حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

٨-       مدارك شامل : تضمين( پاكت الف) ـ اسناد مناقصه ،مشخصات فني و رزومه كاري (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) مي‌باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : کليه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ، مشخص، معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ، ‌بدون خط خوردگي و يا گذاشتن شرط و لاک گرفتگي و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني مناقصه مذکور در پاکت لاک و مهر شده به سازمان تسليم شود.ضمناً بهاي پيشنهادي مي بايست حداقل ۶٠ روز پس از ارائه توسط فروشنده معتبر باشد.

تبصره ۵ : مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ۶ : ضمانت حسن انجام تعهدات مورد قبول كارفرما ، معادل ۵%  مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه مي باشد.

تبصره ٧ : شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

       ضمناً متن آگهی فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداری همدان  به آدرس ذيل موجود می باشد:

 

WWW.civil.hamedan.ir

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠۴/٠٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠۴/١٢  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان