تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۵/٢٢ |
بـرگزار کننـده:  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
موضوع آگهی:  بهره برداری
 
 
آگهی مزایده -بهره برداري از بازارچه محلي شهروند در شهرک وليعصر (ديزج)

 

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري همدان بر اساس مصوبه مورخ ٩٧/٢/٣١جلسه هيئت مديره در نظر دارد بهره برداري از بازارچه محلي شهروند کد ٧ واقع در شهرک وليعصر (ديزج) را بصورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي با شرايط تعيين شده مشروحه ذيل اقدام نمايد.

خلاصه شرايط شرکت در مزايده:

١-       مبلغ تضمين شرکت در مزايده مذکور بصورت واريز نقدي، ضمانتنامه بانکي، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد.  ضمناً حساب شماره ٣-٣۴۵١۶٢۵-١١-٧۴٠٨ نزد بانک قرض الحسنه مهر ايران  شعبه رسالت بنام سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري همدان جهت واريز نقدي اعلام ميگردد. 

٢-       متقاضيان بازارچه مي بايستي پيشنهادات خود را در پاکت هاي الف- ب- ج (ج سه پاکت) بصورت دربسته ممهور شده تنظيم و حداکثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ٩٧/۶/٣ به دبيرخانه سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي واقع در ميدان پيشاهنگي- بلوار ولايت - روبروي کلانتري ١۵ رسالت- ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافيک – طبقه اول تحويل نمايند.

توضيح: با توجه به اينکه مزايده بازارچه محلي شهروند بصورت ٣ ساله مي باشد متقاضيان مي بايست بابت هر سال با در نظر گرفتن قيمت پايه کارشناسي جداگانه پيشنهاد قيمت در سه پاکت دربسته تحويل دبيرخانه نمايند.

٣-       متقاضيان جهت دريافت اوراق مزايده به امور قراردادهاي سازمان واقع در آدرس فوق مراجعه نمايند.

۴-       متقاضيان شرکت کننده در مزايده نبايد منع قانوني شرکت در معاملات دولتي داشته باشند.

۵-       چنانچه برنده اول مزايده ظرف مدت حداکثر ٧ روز از تاريخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مزايده وي به نفع سازمان ضبط و به ترتيب در خصوص نفرات دوم و سوم نيز به همين روش اقدام مي گردد.

۶-       در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز، به همين منوال عمل خواهد شد.

٧-       سپرده افرادي که در مزايده برنده نشده اند بجز نفرات  اول، دوم و سوم حداکثر تا پانزده روز مسترد خواهد شد.

٨-       مستأجر (بهره بردار) مي بايستي معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به منظور تضمين حسن انجام معامله در زمان عقد قرارداد بصورت نقدي بحساب سازمان واريز و يا بصورت ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه يا اوراق مشارکت بعنوان سپرده به سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي تحويل نمايد.

٩-       زمان برگزاري کميسيون معاملات روز دوشنبه ساعت ٩ صبح مورخ ٩٧/۶/۵  محل دفتر سازمان انجام خواهد شد.

١٠-   مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد.

١١-   مزايده گذار (سازمان) در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

١٢-   کليه هزينه هاي درج آگهي و کارشناسي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

١٣-   ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج گرديده است.

١۴-   جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ١-٣٨٢۴۴۴۴٠ تماس حاصل فرمائيد.

١۵-   ضمناً مشاهده اطلاعيه فوق در پورتال شهرداري همدان به آدرس: www.Hamedan.ir امکانپذير مي باشد.

 

 

عنوان مزايده

سال

مبلغ پايه (ريال)

مدت واگذاري

مبلغ تضمين شرکت در مزايده (ريال)

موقعيت

واگذاري بهره برداري از بازارچه محلي شهروند کد ٧ بصورت اجاره

اول

ماهيانه ١۶۵٠٠٠٠٠ ريال

ساليانه ١٩٨٠٠٠٠٠٠  ريال

سه سال شمسي از تاريخ عقد قرارداد

 

٠٠٠/٠٠٠/۵٠  ريال

شهرک وليعصر(عج) (ديزج)

دوم

ماهيانه ٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال

ساليانه ٢۴٠٠٠٠٠٠٠  ريال

سوم

ماهيانه ٢۴٠٠٠٠٠٠ ريال

ساليانه ٢٨٨٠٠٠٠٠٠ ريال

               

 

روابط عمومي سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي

   شهرداري همدان

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠۵/٢٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠۶/٠٣  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان