تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۶/١٢ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته پل های عابر پیاده شهر همدان

 

 

شهرداري همدان درنظر دارد پروژه "خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته پل های عابر پیاده شهر همدان را به همراه طراحی نرم افزار تخصصی مربوطه به همراه سیستم مانتیورینگ" ، با شرايط ذیل و به شرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه،  به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از متقاضیان (شرکت های حقوقی) دعوت به عمل می‌آید جهت شرکت در مناقصه،  اسناد تکمیل شده را تا مهلت تعیین شده (به شرح ذیل)  به نشانی همدان- میدان آرامگاه  - دبیرخانه شهرداری مرکزی همدان تحویل و  رسید  دریافت نمایند.  

١.       حجم کار: ١۶٠  عدد دوربین مداربسته به همراه متعلقات مربوطه و همچنین طراحی و تولید نرم افزار تخصصی به همراه سیستم مانتیورینگ به شرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

٢.       مدت اجرا: (٢ ماه جهت  خريد و  ۶ ماه جهت نصب و راه اندازي به همراه پشتیبانی رایگان سال اول)

٣.       محل اجرا و تحویل خدمات: شهر همدان و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان

۴.       منبع پرداخت: از محل اعتبارات داخلی

۵.       مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال): مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/۴٠٠ ریال واریز به شماره حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ بانک شهر یا ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری همدان

۶.       محل تسلیم پیشنهاد: دبیرخانه شهرداری مرکزی همدان

٧.       متقاضيان می‌توانند جهت دريافت اسناد مزایده به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان مراجعه و یا اسناد را  از نشانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir  دریافت نمایند.

٨.       هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد

٩.       بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.

١٠.    میزان تضمین حسن انجام معامله ١٠% قیمت پیشنهادی می باشد.

١١.    شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد قیمت به منزله ی قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان  می باشد.

١٢.    چنانچه برنده اول یا دوم مناقصه اعلام انصراف نمایند، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد.

١٣.    شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار است .

١۴.    جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٩- ٣٨٢١۵٣١٧  تماس حاصل نمایید.

آخرین مهلت اخذ و  قبول پیشنهادات: ٢۴/۶/٩٧

تاریخ بازگشایی پاکات:    ٢۵/۶/٩٧

محل بازگشایی پاکات : شهرداری همدان ، راس ساعت ١٧

شهرداری همدان

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠۶/١٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠۶/٢۴  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان