تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۶/٢٢ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  ایاب و ذهاب
 
 
آگهی مناقصه -خرید خدمات مشاوره پروژه ایجاد زیرساخت فیبرنوری شهرداری همدان

 

شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه عمرانی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ١۵ روز تا تاریخ ٩٧/٧/١٠) به آدرس : همدان ، میدان بوعلی ، دبیرخانه شهرداری مرکزی همدان واقع در آرامگاه بوعلی   همدان مراجعه نمایند.

 

 

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه

١-       عنوان پروژه : خرید خدمات مشاوره  پروژه ایجاد زیرساخت فیبرنوری شهرداری همدان

٢-       حجم كار: برآورد اولیه خرید خدمات مشاوره برای ایجاد تونل فیبرنروی به طول ٢٠٠ کیلومتر از معابر اصلی شهر به عرض ١٣ سانتیمتر و به عمق ۴٠ سانتیمتر درشهر همدان می باشد

٣-       مدت اجرا: ٣ ماه شمسی جهت مطالعه و تهیه و تحویل اسناد موضوع پیمان و ١ سال خدمات مشاوره در کنار کارفرمامی باشد

۴-       محل اجرا و تحویل خدمات : شهر همدان

۵-       میزان پیش پرداخت:  به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی گیرد .

۶-       مبلغ تضمین انجام تعهدات:     ١٠٠ میلیون ریال.

٧-       تاريخ انتشار آگهي :  ٩٧/۶/٢٢  می باشد.

٨-       مهلت ارائه پيشنهاد :  ١۵ روز پس از انتشار آگهی تا پايان وقت اداري مورخ ٩٧/٧/١٠ ساعت ١۴

٩-       محل تسلیم پیشنهاد ارزیابی کیفی: همدان – میدان بوعلی دبیرخانه شهرداری مرکزی .

١٠-   تاريخ بازگشايي پاکات : در تاریخ ١١/٧/٩٧ در محل شهرداري مركزي همدان می باشد .

١١-   روش انتخاب: انتخاب براساس کیفیت و قیمت(QCBS) Quality and Cost based Selection می باشد.

١٢-   تخصص و حد اقل پایه مورد نیاز: حداقل پایه چهار مشاوره و نظارت براجرای طرح های انفورماتیک فناوری اطلاعات و ارتباطات.

١٣-   محل توزیع شرایط و اسناد : دبیرخانه مرکزی شهرداری همدان – میدان آرامگاه می باشد  ، برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۶۳۰۰۱ - ۳۲۶۷۷۷۹۱ - ۰۸۱ تماس حاصل نمایید .

١۴-   کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد

١۵-   شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ١٠ آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران با اصلاحات میباشد

١۶-   سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد می گردد.

١٧-   بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

١٨-   شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد .

١٩-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد فراخوان درج شده است امضا اسناد به منزله قبول تمامی شرایط می باشد.

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠۶/٢٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٧/١٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان