تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٧/٠١ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  بهره برداری
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -بهره برداري خودروهاي برقي حمل و نقل بار و مسافر و کنترل و نظارت گيت هاي ورود و خروج پياده راههاي خيابان بوعلي-ميدان امام خميني(ره)- خيابان اکباتان

 

 

سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري همدان در نظر دارد سرمايه گذاري، تامين، تجهيز، نگهداري و بهره برداري خودروهاي برقي جهت امور حمل و نقل کالا و مسافر مسير پياده راه خيابان بوعلي- ميدان امام خميني (ره) – خيابان اکباتان شهرهمدان و همچنين کنترل و نظارت بر گيت هاي ورودي و خروجي پياده راه هاي مذکور را واگذار نمايد، لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد طبق جدول ذيل و شرايط مندرج در اسناد اقدام نمايند.

 

خلاصه شرايط مناقصه :

متقاضيان مي بايست مبلغ ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال( معادل ده ميليون تومان)  بعنوان سپرده به حساب جاري ٣-٩٧٨٧٣۶٣-١٢-٧۴٠۵ بانک مهرايران شعبه صدف به نام سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر واريز نمايند.

دوره بهره برداري از زمان شروع بهره برداري مطابق تعداد سالهايي که سرمايه گذار خود ارائه و آن را تعيين خواهد نمود و برنده مناقصه بر اساس کمترين سال پيشنهادي مشخص خواهد شد.

کليه هزينه هاي مربوطه شامل کارشناسي، آگهي روزنامه و غيره  بعهده برنده مناقصه ميباشد.

نگهداري و همچنين کنترل گيت هاي ورودي و خروجي پياده راه هاي مذکور و همچنين پرداخت کليه حقوق نيروهاي انساني مربوط به هر گيت حداقل ٣ نفر(تعدادگيت: ۶) بر اساس قانون کار بعهده برنده مناقصه مي باشد.

کليه متقاضيان واجدالشرايط مي توانند پس از انتشار آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه وکسب اطلاعات بيشتر از تاريخ  ٩٧/٠٧/٠١ لغايت ٩٧/٠٧/١٠ از ساعت٨ الي ١٣ به دبيرخانه معاونت تاکسيراني و حمل و نقل بار وکالا به نشاني همدان- خيابان تختي - معاونت تاکسيراني و حمل و نقل بار وکالا– کدپستي  ۶۵١۴۶٣٧٩۵۴ مراجعه و يا اسناد را  از نشاني اينترنتي http://ets.hamedan.ir  قسمت مناقصه و مزايده دريافت نموده و از تاريخ ٩٧/٠٧/٠١  لغايت ساعت١۴ مورخ  ٩٧/٠٧/١١ پاکات خود را به نشاني فوق الذکر تحويل نمايند.لازم به ذکر است ملاک قبول پيشنهادها حضوري يا از طريق پست بر اساس تاريخ مقرر مي باشد.

حداکثر زمان جهت بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده  و ابلاغ ٧ روز پس از روز بازگشايي ميباشد.

لازم به ذکر است کرايه دريافتي خودروهاي برقي بر اساس نرخ مصوب شوراي شهر  يا سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر خواهد بود.


سازمان در رد يا قبول يك يا کليه پيشنهادات مختار است.

برنده مناقصه موظف است سپرده اي به مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ريال( معادل صد ميليون تومان) جهت تضمين انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکي يا واريز نقدي در هنگام عقد قرارداد در اختيار سازمان قرار دهد که نحوه وصول و استرداد به تفصيل در قرارداد تشريح ميگردد.

تاريخ بازگشايي پاکات ساعت ١٢ روز يکشنبه مورخ ٩٧/٠٧/١۵ در دفتر معاونت مالي و اقتصادي واقع در آرامگاه بوعلي- شهرداري مرکزي همدان مي باشد.

 جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس ٠٨١٣٢۵١٧۵٠۴ تماس حاصل نماييد.

 

 

رديف

نوع خودروهاي برقي

ظرفيت

تعداد

مدل

محدوه فعاليت

١

حمل مسافر

 ٨ تا ١۴ نفره

۶ دستگاه

     طبق  نظر

     سازمان

 

      پياده راه ميدان امام خميني (ره) –خيابان اکباتان-خيابان بوعلي

 

٢

حمل بار(وانت)

--

٣ دستگاه

٣

دوچرخه برقي

٢تا۴ نفره

۶ دستگاه

۴

خودرو حمل کودک و سبدکالا

--

٣٠ دستگاه

۵

قطار چرخ لاستيکي برقي

٣ تا ۵ واگن

حداقل ١ دستگاه

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٧/٠١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٧/١١  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان