تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٧/١۵ |
بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
موضوع آگهی:  اجاره
 
 
آگهی مزایده -اجاره يك باب واحد تجاري واقع در مجتمع تجاري جهان نما

 

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در اجراي مصوبه شوراي سازمان ، در نظر دارد  يك باب واحد تجاري واقع در مجتمع تجاري جهان نما  را از طريق مزايده عمومي با شرايط زير به مدت يك سال اجاره دهد    .

 

 

رديف

عنوان

موقعيت

كد/ واحد

متراژ (مترمربع)

آدرس

مبلغ پايه كارشناسي ماهيانه (ريال)

مبلغ پايه كارشناسي ١٢ ماه (ريال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ريال)

١

واحد تجاري

طبقه اول

٢۴

١٠١/٠۴

مجتمع تجاري جهان نما

٣٠٠٠٠٠٠٠

٣۶٠٠٠٠٠٠

١٨٠٠٠٠٠٠

 

مبلغ سپرده شرکت در مزايده بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مزايده گزار تسليم شود.

الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره ٠١٠٠٨٢٧۶٨٢۴۵٠ بانک شهر شعبه مركزي در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهي شهري شهرداري همدان

بند١ :مدت اعتبار پيشنهاد قيمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.

پ : اسناد خزانه يا اوراق مشارکت

محل دريافت و تحويل اسناد : همدان - ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبير خانه سازمان عمران  و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فكس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ ( ٩٧/٠٧١۵)  لغايت ساعت  ١۴ روز چهارشنبه  مورخ (٢۵/٠٧/٩٧) مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت ١٢ روزيكشنبه مورخ  ٢٩/ ٠٧ /٩٧  مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد .

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند.

تبصره ۵: پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده مستاجر است .

تبصره ۶: شرايط پرداخت بصورت نقدي مي باشد .

تبصره ٧ : روي پاکتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ مشخصات ملك مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره ٨ : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٩ : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ١٠: ميزان تضمين حسن انجام معامله معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل ١- رسيد بانكي وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانكي ٣- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان تسليم شود و استرداد آن پس از تصويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

تبصره ١١ : شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

 

www.civil.hamedan.ir

 

روابط عمومي سازمان عمران

و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٧/١۵  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٧/٢۵  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان