تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٨/٢۶ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مناقصه -ارائه خدمات تعمیراتی و سرویس کاری

 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به ارائه خدمات تعمیراتی و سرویس کاری شامل صافکاری، نقاشی، آپاراتی، رادیاتورسازی، جلوبندی سازی، آهنگری، تعویض روغنی و اجاره سوله ها معاونت اتوبوسرانی و  پایانه های مسافربری (واقع در سایت تعمیرگاه و توقفگاه  معاونت) به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

خلاصه شرایط مناقصه :

١-       ارائه مجوز فعالیت بهره برداری (جهت افراد حقوقی) و جواز کسب مرتبط (جهت افراد حقیقی)

٢-       شرایط اختصاصی و نرخ هزینه تعمیرات و اجرت کار هر کدام از امور تعمیرگاهی فوق الذکر، بر اساس نرخ پیشنهادی طبق اسناد ( مناقصه) پیوست می باشد.

٣-       متقاضیان بایستی مبلغ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه بابت هریک از سوله ها (به تفکیک) به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب ٠١١١١١٣٢٣٠٠٣ بانک ملی شعبه شهرداری به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان واریز نمایند.

۴-       مبلـغ اجاره ماهیانه هر یک از واحدها(سوله)بدین ترتیب می باشد: واحد (صافکاری و نقاشی) ١٣.۵٠٠.٠٠٠ ریال و واحد (آپاراتی، رادیاتورسازی، جلوبندی سازی و آهنگری) ٠٠٠/۵٠٠/١٣ ریال و واحد تعویض روغنی و سرویسکاری ١١.۵٠٠.٠٠٠ ریال و این مبالغ ماهیانه از صورت وضعیت هزینه تعمیرات و اجرت کار ماهیانه کسر می گردد.

۵-       کلیه متقاضیان واجدالشرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطلاعات بیشتر از تاریخ٩٧/٨/٢١ لغایت ٩٧/٨/٣٠ از ساعت ٨ الی ١۴ به امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان به نشانی: بلوار ولایت – روبروی کلانتری ١۵ رسالت – طبقه سوم –کدپستی: ۶۵١۵٩۴٣۶۵٣ مراجعه و یا اسناد را  از نشانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir قسمت مناقصه و مزایده دریافت نموده و از تاریخ٩٧/٨/٢١ لغایت٩٧/٩/١ ساعت١٣ مورخ پاکات خود را به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند.لازم به ذکر است ملاک قبول پیشنهادها حضوری یا از طریق پست بر اساس تاریخ مقرر می باشد.

۶-       برنده مناقصه موظف است سپرده ای معادل٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال جهت تضمین انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی در هنگام عقد قرارداد در اختیار کارفرما قرار دهد که نحوه وصول و استرداد به تفصیل در قرارداد تشریح میگردد.

٧-       حداکثر زمان جهت بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده  و ابلاغ ٧ روز پس از روز بازگشایی میباشد. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه کمیسیون معاملات با صلاحدید کارفرما بلامانع است.

٨-       چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع سازمان ضبط خواهد گردید.

٩-       سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

١٠-   کلیه هزینه های مربوطه شامل کارشناسی، آگهی روزنامه و غیره  بعهده برنده مزایده میباشد.

١١-   تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ١٠ صبح روز شنبه مورخ ٩٧/٩/٣  واقع در بلوار بدیع الزمان- طبقه فوقانی پایانه سفیدآبی- معاونت اتوبوسرانی و  پایانه های مسافربری می باشد.

١٢-   برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ٠٨١٣٨٢١۴۵۴٢ تماس حاصل نمایید.

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٨/٢۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٨/٣٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان