تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٩/١۴ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مناقصه -سلول دفن مهندسی پسماند شهر همدان

 

شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه عمرانی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ  ٩٧/٩/٢۶. به آدرس : همدان ، خیابان سی متری عمار ، نرسیده به میدان عمار ، معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری  همدان مراجعه نمایند.

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری مرکزی همدان واقع در آرامگاه بوعلی از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ٩٧/٩/٢۶  خواهد بود .

٢- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد .

٣- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج ذیل به صورت اسناد خزانه(اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سرسید) یا ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی که میبایستی به شماره حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ شهرداری همدان نزد بانک شهر شعبه خواجه رشید واریز گردد میباشد.

۴- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .

۵- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد .

۶- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ١٠ آیین نامه معاملاتی شهرداری میباشد .

٧- - سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد می گردد.

٨- بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

٩- به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمیگیرد

١٠-به این پیمان تعدیل تعلق می گیرد.

١١- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ  ٩٧/٩/٢٨ ساعت ١٢ در شهرداری مرکزی همدان خواهد بود .

١٢- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ٣٨٢٠١٩٨۴-٠٨١ تماس حاصل نمایید .

١٣- ضمناً مشاهده اطلاعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر میباشد .

١۴-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

 

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه

(ریال)

محل تامین اعتبار

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

رتبه

مبلغ تضمین انجام تعهدات

١

سلول دفن مهندسی پسماند شهر همدان

۴٧٢۵٢٣٧٢۶٠٨

منابع داخلی شهرداری

١٨ماه

٢٣۶٣٠٠٠٠٠٠

حداقل رتبه ۵ حقوقی راه وترابری  

۵% کل مبلغ پیمان

 

شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٩/١۴  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٩/٢۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان