تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٠/١٠ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  فروش
 
تجدید آگهی  
آگهی مزایده -فروش ٨دستگاه اتوبوس بنز ٣۵۵ (اسقاط)

 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان در نظر دارد به استناد مجوزهای صادره نسبت به فروش   ٨دستگاه اتوبوس بنز ٣۵۵ (اسقاط) (طبق جدول ذیل) از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.

شرایط مزایده حضوری:

١-       متقاضیان می بایست مبلغ ۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال بابت هردستگاه اتوبوس بعنوان سپرده به حساب جاری ٠١١١١٠١٣٢٣٠٠٣ بانک ملی شعبه شهرداری واریز و در زمان مزایده حضوری به اعضاء کمیسیون ارائه نمایند.

٢-       کلیه هزینه های مربوطه شامل کارشناسی، آگهی روزنامه و غیره بعهده برنده مزایده میباشد.

٣-       متقاضیان می توانند جهت بازدید از خودروها از تاریخ ٩٧/١٠/١٠ لغایت ٩٧/١٠/٢٠ به استثنا روز های تعطیل از ساعت ٩ الی ١١:٣٠ به آدرس:  همدان- بلوار بدیع الزمان- پشت ترمینال مینی بوسها- توقفگاه  اتوبوسرانی سازمان مراجعه نمایند.

۴-       کلیه متقاضیان واجدالشرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطلاعات بیشتر از ٩٧/١٠/١٠ لغایت٩٧/١٠/٢٠  از ساعت٨ الی ١٣ به امور مالی معاونت اتوبوسرانی و  پایانه های مسافربری مراجعه یا اسناد را  از نشانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir  قسمت مناقصه و مزایده دریافت نمایند.

۵-        برنده مزایده موظف است در مدت زمان یک هفته پس ازبرگزاری مزایده نسبت به واریز وجه خودرو درخواستی(بصورت نقدی) اقدام نماید، در غیر اینصورت سپرده نامبرده به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم عقد قرارداد خواهد شد.

۶-       سازمان در رد يا قبول يك يا کلیه پيشنهادات مختار است.

٧-       اتوبوسها صرفا پس از تسویه  کامل (  از تاریخ حراج حداکثر  به مدت١٠ روز)  تحویل برنده مزایده خواهد گردید.

٨-       موتورهای اتوبوسها تعویضی بوده و به صورت اسقاط قابل فروش است.

٩-       مراسم حراج راس ساعت ١٠ صبح روز شنبه مورخ ٩٧/١٠/٢٢ در محل توقفگاه اتوبوسرانی برگزار خواهد شد.

١٠-   برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس٠٨١٣۴٢٣٠٠۵۵ واحد امور مالی تماس حاصل نمایید.

 

برای دریافت اطلاعات روی لینک زیر کلیک کنید

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/١٠/١٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/١٠/٢٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان