تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٠/١۵ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مناقصه -تأمین تجهيزات – اجرا و اتصال ساختمان مدیریت بحران و یادمان عین القضات همدانی به فیبر نوری شهرداری همدان

 

شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه عمرانی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ١۵ روز تا تاریخ ٩٧/١١/١ ) به آدرس : همدان ، میدان بوعلی ، دبیرخانه شهرداری مرکزی همدان واقع در آرامگاه بوعلی   همدان مراجعه نمایند.

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری مرکزی همدان واقع در آرامگاه بوعلی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ١۵  روز تا تاریخ ٩٧/١١/١) خواهد بود .

٢- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با رعایت تبصره یک ماده ٢٠ آئین نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد .

٣- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی که میبایستی به شماره حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ شهرداری همدان نزد بانک شهر شعبه خواجه رشید واریز گردد میباشد.

۴- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .

۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج میباشد .

۶- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد .

٧- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ١٠ آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران با اصلاحات میباشد .

٨- سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد می گردد.

٩- بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

١٠- به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

١١- به این پیمان تعدیل تعلق نمی گیرد .

١٢- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود .

١٣- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه جایز می باشد .

١۴- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ ٩٧/١١/٣ساعت ١٢ در شهرداری مرکزی خواهد بود .

١۵- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۶۳۰۰۱ - ۳۲۶۷۷۷۹۱ - ۰۸۱ تماس حاصل نمایید .

١۶- ضمناً مشاهده اطلاعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر میباشد .

 

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه

(ریال)

محل تامین اعتبار

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

رتبه

مبلغ تضمین انجام تعهدات

١

تأمین تجهيزات – اجرا و اتصال  ساختمان مدیریت بحران و یادمان عین القضات همدانی به فیبر نوری شهرداری همدان

 

٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠

منابع داخلی شهرداری

 

١ماه

 

١١۵٠٠٠٠٠٠

حداقل رتبه ۶ خدمات شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی از شورای عالی انفورماتیک  

%١٠ مبلغ قرارداد

 

شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/١٠/١۵  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/١١/٠١  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان