تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٢/٢٣ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی فراخوان -خرید ، نصب ، اجرا، آموزش و پشتیبانی سه ساله مرکزداده پشتیبان شهرداری همدان

 

 

١-١- شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید، لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ٢۵ روز تا تاریخ٩٧/٢/٣ )با ارائه معرفی نامه به آدرس : همدان ، میدان بوعلی ، دبیرخانه شهرداری مرکزی همدان واقع در آرامگاه بوعلی همدان مراجعه نمایند. ١-٢- حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری مرکزی همدان واقع در آرامگاه بوعلی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ٢۵ روز تا تاریخ ٩٧/٢/٣) خواهد بود . ١-٣- گواهی مورد نیاز : شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای هردوصلاحیت یادشده زیرباشند: ١-۴- الف : دارا بودن رتبه دو خدمات شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی شورای عالی انفورماتیک و دارا بودن پروانه خدمات عملیاتی افتا در گرایش امنیت فیزیکی و امن سازی سامانه ها . ١-۵- ب: حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات ازسازمان برنامه و بودجه کشور . ١-۶- تبصره : شرکت های انفورماتیک فاقد صلاحیت بند (ب) درصورت شرکت در مناقصه می بایست به همراه یک شرکت تاسیساتی دارای صلاحیت مذکور درقالب مشارکت مدنی ویا ثبتی اقدام به شرکت درمناقصه نمایند. ١-٧-  چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد . ١-٨-  مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی که میبایستی به شماره حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ شهرداری همدان نزد بانک شهر شعبه خواجه رشید واریز گردد می باشد. ١-٩- کمیسیون معاملات  ابتدا مدارك موجود در پاكت الف را مورد بررسي قرار خواهند داد و در صورت تائيد و احراز صحت آن ، پاكت ب توسط کمیته فنی افتتاح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت  كسب امتياز لازم (۶٠ و بالاتر) پاكت  ج  را بازگشايي و پيشنهاد مربوطه را قرائت خواهند نمود و پيشنهاداتي كه پاكت الف و ب آنها طبق شرايط خواسته شده نباشد مردود و بالطبع پيشنهاد پاكت ج آنها قرائت نخواهد شد. در صورتيكه هيچ يك از شركت كنندگان موفق به كسب امتياز ۶٠ نشوند به تشخيص كمیته فنی ، سقف امتياز در نظر گرفته شده مي تواند كاهش يابد. ١-١٠- روش انتخاب: انتخاب براساس کیفیت و قیمت(QCBS) Quality and Cost based Selection می باشد. ١-١١-  کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . ١-١٢- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد . ١-١٣- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد . ١-١۴- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ١٠ آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران با اصلاحات وتسری آن به کلانشهرها و مراکز استان می باشد . ١-١۵- سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد می گردد. ١-١۶- بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد. ١-١٧- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ٩٧/٢/۴ ساعت ١٢ در شهرداری مرکزی خواهد بود حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مجاز است . ١-١٨- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۶۳۰۰۱ - ۳۲۶۷۷۷۹۱ - ۰۸۱ تماس حاصل نمایید . ١-١٩- ضمناً مشاهده اطلاعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر می باشد. ١-٢٠- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود. ١-٢١- مهلت برای پس گرفتن پیشنهاد تا تاریخ ٢۶/١/٩٨ و مهلت اعتبار قیمت پیشنهادها می بایست تاتاریخ ٩٧/٣/٣ باشد.

     ١ -٢٢- در صورت مغایرت مبلغ عددی و حروفی قیمت پیشنهادی، قیمت حروفی معتبر خواهد بود .

 

 

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه

(ریال)

محل تامین اعتبار

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

مبلغ تضمین انجام تعهدات

١

خرید ، نصب ، اجرا، آموزش و پشتیبانی سه ساله مرکزداده پشتیبان  شهرداری همدان

۶٨١١٨٠٧۴١۴٠

منابع داخلی شهرداری

۶ماه

٣۴٠۵٩٠٣٧٠٧

١٠% کل مبلغ پیمان

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/١٢/٢٣  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/٠٢/٠٣  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان