تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٧/١٠ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه سه
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -واگذاری زمین در مجتمع کشاورز

 

 

شهرداري منطقه سه همدان در نظر دارد با توجه به مجوز صادره شهردار همدان نسبت به واگذاری زمینهای مشروحه ذیل در مجتمع کشاورز طبق مشخصات مشروحه از ‌طريق مزايده عمومی اقدام نماید.

شرايط :

١- پيشنهاد دهندگان مي‌بايستی ١٠% قيمت پایه را (طبق جدول) به حساب سپرده شهرداري به شماره ٧۴٠١١١٣٣٣١٣٣٣٢ بانك مهر ایران شعبه شهدا واريز و قبض واريزي را (به همراه سایر مدارک) در پاكت در بسته با اخذ رسيد ظرف مدت ١٠ روز تا ساعت ١۴ مورخ ٩٨/٧/٩ به دبيرخانه شهرداري منطقه سه واقع در خیابان شهدا – ميدان مفتح تحويل نمايند.

٢- به پيشنهادات فاقد سپرده، مشروط و ناخوانا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

٣- بهاء املاك فوق بطور يكجا و نقداً از برنده مزايده وصول خواهد شد و قسمتی از مطالبات بستانکاران در این فروش قابل تهاتر می باشد.

۴- هزینه کارشناسی و چاپ آگهی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

۵-  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد .

۶- قرارداد واگذاری پس از تسويه حساب كامل و طی مراحل قانونی آن انجام خواهد شد.

٧- هرگاه برنده اول از انعقاد قرارداد با شهرداري استنكاف نمايد سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي قرارداد تنظيم مي گردد.

٨- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به  امور مالی شهرداری منطقه سه مراجعه نمایند.

٩- ضمناً جلسه بازگشایی پاکات در ساعت ١٧ مورخ ٩٨/٧/١٠ در شهرداری مرکزی همدان واقع در میدان آرامگاه برگزار می گردد.

 

 

شهرداري منطقه سه

 

رديف

شماره زمین

کاربری

قیمت به ریال

١٠% قیمت پایه به ریال

آدرس

١

٧٠

تجاری

٣.٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

٢

١٠٠

تجاری

٣.۶٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٣۶٠.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

٣

١٠٢

تجاری

٣.۶٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٣۶٠.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

۴

١٠٣

تجاری

٣.۶٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٣۶٠.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

۵

١٠۴

تجاری

٣.۶٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٣۶٠.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

۶

١٠۵

تجاری

٣.۶٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٣۶٠.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

٧

١٠۶

تجاری

٣.۶٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٣۶٠.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

٨

١١۴

تجاری

٢.٢٨۴.٩٢٠.٠٠٠

٢٣٠.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

٩

١١۵

تجاری

٢.٩۴٨.٠٠٠.٠٠٠

٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

١٠

١١٨

تجاری

٢.٨٨٠.٠٠٠.٠٠٠

٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

١١

١١٩

تجاری

٣.٠٣٢.٢۴٠.٠٠٠

٣٠۵.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

١٢

١٢٠

تجاری

٣.١۴۵.٩٢٠.٠٠٠

٣١۵.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

١٣

١٢١

تجاری

٣.٠١۴.١٠٠.٠٠٠

٣٠۵.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

١۴

١٢٢

تجاری

٣.٠۴۶.۵٠٠.٠٠٠

٣٠۵.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

١۵

١٢٣

تجاری

٣.٠٧٨.٩٠٠.٠٠

٣١٠.٠٠٠.٠٠٠

مجتمع کشاورز

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٨/٠٧/١٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/٠٧/١٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان