تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١١/١۵ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش ۶ قطعه زمین با کاربری تجاری مجتمع کشاورز

 

شهرداری همدان باستناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش ۶   قطعه زمین با کاربری تجاری ازطریق مزایده کتبی اقدام نماید . متقاضیان می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند .

 

 رديف

موقعيت

كاربري

مساحت ( مترمربع)

مبلغ ( ريال )

مبلغ سپرده به ریال

آدرس

 

١

قطعه شماره ۶

تجاري

٩٠

۴٨٠٠٠٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

مجتمع تجاري كشاورز

 

٢

قطعه شماره ٧

تجاري

٩٠

۴٨٠٠٠٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

مجتمع تجاري كشاورز

 

٣

قطعه شماره٩

تجاري

٩٠

۴٧٠٠٠٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

مجتمع تجاري كشاورز

 

۴

قطعه شماره ١٠

تجاري

٩٠

۴٧٠٠٠٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

مجتمع تجاري كشاورز

 

۵

قطعه شماره ١١

تجاري

٩٠

۴۶٠٠٠٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

مجتمع تجاري كشاورز

 

۶

قطعه شماره١٢

تجاري

٨۶

۴۴٠٠٠٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

مجتمع تجاري كشاورز

 

                                                                                                                                                                    

شرایط شرکت در مزایده:

١- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا اوراق مشارکت بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری ٩٨/١١/٢۶  تحویل دبیرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.

٢-متقاضیان می بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت (ب) قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت الف تحویل دبیرخانه نمایند.

٣-عواید حاصله از فروش املاک فوق صرفاً جهت تامین مالی پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری ستاد بوده و مطالبات سایر متقاضیان و پیمانکاران که به هر نحوی از شهرداری طلبکار می باشد در صورت برنده شدن در مزایده قابل تهاتر نبوده و می بایست نقداً به حساب شهرداری واریز گردد.

۴- قرارداد واگذاری (حق مالکیت ) پس از  تسویه حساب کامل و طی سایر مراحل قانونی به برنده مزایده انتقال خواهد یافت .

۵- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند.

٧-شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.

٨- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

٩- پیشنهادات رسیده در تاریخ ٩٨/١١/٢٧   ساعت ١٧ در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

                                                                                                               شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٨/١١/١۵  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/١١/٢۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان