تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٢/١۴ |
بـرگزار کننـده:  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
موضوع آگهی:  بهره برداری
 
 
آگهی فراخوان -طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تعداد یک واحد نانوایی سه پخت

 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان بر اساس بند ٢ مصوبه مورخ ١٠/١٢/٩٨ جلسه هیئت مدیره در نظر دارد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تعداد یک واحد نانوایی سه پخت در محدوده مندرج در شرایط فراخوان را به روش سرمایه گذاری BOLT (ساخت، بهره برداری و انتقال) از طریق فراخوان عمومی طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد فراخوان به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید

١-تاریخ اخذ اسناد از٩٨/١٢/١۴ لغایت ٩٨/١٢/٢۶

٢-آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه تا ساعت ١۴:١۵ مورخ ٩٨/١٢/٢۶

٣-پیشنهادات می بایست در پاکتهای (الف.ب.ج) بصورت دربسته و ممهور شده تنظیم و تحویل گردد.

۴-شرکت کنندگان در فراخوان می بایست مبلغ ۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال را بعنوان تضمین شرکت در فراخوان در قالب ضمانتنامه بانکی (در وجه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان)/اوراق مشارکت /اسنادخزانه در پاکت الف  تحویل و یا بصورت نقدی به حساب سپرده سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفراورده های کشاورزی به شماره حساب ٣-٣۴۵١۶٢۵-١١-٧۴٠٨ نزد بانک مهر ایران شعبه رسالت واریز نمایند.

۵- تاریخ بازگشایی پاکتها روز سه شنبه مورخ ٩٨/١٢/٢٧ رأس ساعت ١٧ در محل دفتر سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری همدان

۶-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مجاز به شرکت در فراخوان ملزم به ارائه پروانه کسب از صنف مربوطه می باشند

٧-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد فراخوان مندرج است.

٨-شرکت کنندگان در فراخوان مجاز به شرکت در جلسه بازگشایی پاکت ها می باشند.

٩-متقاضیان شرکت در فراخوان نباید منع قانونی شرکت در معاملات دولتی داشته باشند.

١٠-زمان بررسی پیشنهادات، ارزیابی مدارک ارسالی و اعلام برنده فراخوان حداکثر ظرف مدت ١۵روز کاری پس از تاریخ مندرج در بند ۵می باشد.

١١-سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

١٢-کلیه هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده راخوان می باشد .

١٣-ارائه مدارک بمنزله قبول کلیه شرایط مندرج در اسناد بوده و هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد.

١۴-اخذ اسناد: مراجعه حضوری به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان واقع در همدان – میدان رسالت – ابتدای بلوار ولایت ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک طبقه اول واحد امور قراردادها.

١۵- به پیشنهاداتی ترتیب اثر داده خواهد شد که کمتر از طول دوران مشارکت طبق نظریه کارشناسی باشد. (طول مشارکت ٩ سال و ٧ ماه(نه سال و هفت ماه))

١۶-جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٠٨١٣٨٢۴۴۴۴١ و ٠٨١٣٨٢۴۴۴۴٠ تماس حاصل فرمائید.

 

فراخوان

طول دوران مشارکت طبق نظریه کارشناسی

طول دوران مشارکت پیشنهادی

مبلغ تضمین شرکت در  فراخوان (ریال)

موقعیت

ساخت یک واحد نانوایی سه پخت بصورت  BOLT

٩ سال و ٧ ماه

................

 

۵٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال

هنرستان، خیابان شهید یحیوی

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٨/١٢/١۴  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/١٢/٢۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان