تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٢/٠۶ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبزاصلي شهر همدان

 

شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبزاصلي شهر همدان  براي مدت هشت ماه  ازتاريخ ٩٩/٠٣/٠١ لغايت٩٩/١٠/٣٠ با شرايط ذيل به اشخاص حقوقي اقدام نمايد :

١-                 مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي مي باشد  ضمنا" حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانك  شهر شعبه مرکزي  به نام  شهرداري همدان جهت واريز اعلام مي گردد.

٢-                 متقاضيان مي توانند از تاريخ ٩٩/٠٢/٠۶ لغايت ٩٩/٠٢/١۶ جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان سيما،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري همدان  واقع در ميدان رسالت ، بلوار ولايت ، روبروي کلانتري ١۵ مراجعه نمايند .

٣-                 متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشراين اگهي تا پايان وقت اداري (١۴:١۵)سه شنبه مورخ ٩٩/٠٢/١۶ تحويل دبيرخانه شهرداري همدان به آدرس ميدان آرامگاه بوعلي ، نمايند.

۴-                 مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد  .

۵-                 کليه هزينه هاي نشر آگهي و ديگر هزينه هاي دولتي  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

۶-                 زمان قرائت پيشنهادها روز چهارشنبه مورخ  ٩٩/٠٢/١٧  ساعت ١٧عصر در محل شهرداري همدان خواهد بود.

٧-                 شهرداري همدان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

٨-                 شرکت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف سازمان سيما،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري همدان مي باشد .

٩-                 ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

١٠-              ارائه تائيديه صلاحيت کاري معتبر در زمينه فضاي سبز يا امور باغباني از اداره کار و امور اجتماعي جهت شرکت در مناقصه الزامي مي باشد.

١١-              برندگان اول ،دوم مناقصه ،حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

١٢-جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده و يا به سايت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائيد .

 

 

براي دريافت جدول مشخصات روي لينک زير کليک کنيد

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٩/٠٢/٠۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠٢/١۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان