تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٣/٠۶ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل و ترافیک
موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -خرید سیلندر

 

 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به خرید سیلندر با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا از شرکتهای حقوقی و یا تولید کنندگان دارای علامت تجاری و یا دارای گواهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت به عمل می آید اسناد و مدارک مناقصه را تا مهلت تعیین شده ، تکمیل و به آدرس همدان، میدان رسالت ، بلوار ولایت، روبروری کلانتری ١۵ ، ساختمان معاونت ترافیک، طبقه دوم، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

ساير شرايط:          

ü        مبلغ تضمین در معامله به ‌صورت واریز نقدی  به حساب ٧۴٠٨١١٣۴٧٠٨٣٨٣  (٩٣٠۶٠٠٧۴٠٨٠١١٠٣۴٧٠٨٣٨٠٠٣IR) نزد بانک مهرایران یا ضمانت نامه بانکی به نفع سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان می باشد.

ü        هزینه درج آگهي مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

ü        بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.

ü        شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد قیمت به منزله ی قبول شرایط و تکالیف سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان  می باشد.

ü        چنانچه برنده اول یا دوم مناقصه اعلام انصراف نمایند، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد.

ü        سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در رد يا قبول پیشنهاد‌ها مختار است.

ü        سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ü        میزان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد جهت شرکت برنده:

Ø       ارائه ضمانت نامه بانکی معادل ١٠%  قیمت پیشنهادی به نفع سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان

ü        متقاضيان می‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان مراجعه و یا اسناد را از نشانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir  دریافت نمایند.

ü        جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٨۲۱۵۳۱۸ -٠٨١، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان تماس حاصل فرمایند.

 

 

موضوع

تعداد

مبلغ سپرده یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه (ریال)

شرایط

خرید سیلندر

٧٠٠٠

۴۵٠٠٠٠٠٠٠

اسناد مناقصه

 

 

 

تاریخ بازگشایی پاکات :  ٩٩/٠٣/٢١

محل بازگشایی پاکات : شهرداری همدان ، راس ساعت ١٧

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٩/٠٣/٠۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠٣/٢٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان