تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٣/٢۴ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور کاشت و نگهداری فضای سبزاصلی شهر همدان جهت بخش شمالی منطقه یک

 

 

شهرداری همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور کاشت و نگهداری فضای سبزاصلی شهر همدان جهت بخش شمالی منطقه یک برای مدت شش و نیم ماه  ازتاریخ ٩٩/۴/١٧ لغایت ٩٩/١٠/٣٠ با شرایط ذیل به اشخاص حقوقي اقدام نمايد :

١-                 مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذیل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي مي باشد  ضمنا" حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانك  شهر شعبه مرکزی  به نام  شهرداری همدان جهت واريز اعلام مي گردد.

٢-                 متقاضیان می توانند از تاریخ ٩٩/٣/٢۴ لغایت ٩٩/۴/٣ جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان  واقع در میدان رسالت ، بلوار ولایت ، روبروی کلانتری ١۵ مراجعه نمایند .

٣-                 متقاضيان می توانند پيشنهادات خود را ازتاریخ نشراین اگهی تا پايان وقت اداري (١۴:١۵)سه شنبه مورخ ٩٩/۴/٣ تحویل دبیرخانه شهرداری همدان به آدرس میدان آرامگاه بوعلی ، نمایند.

۴-                 مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد  .

۵-                 کلیه هزینه های نشر آگهی و دیگر هزینه های دولتی  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

۶-                 زمان قرائت پیشنهادها روز چهارشنبه مورخ  ٩٩/۴/۴  ساعت ١٧عصر در محل شهرداری همدان خواهد بود.

٧-                 شهرداری همدان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

٨-                 شرکت در این مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان می باشد .

٩-                 سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

١٠-              ارائه تائیدیه صلاحیت کاری معتبر در زمینه فضای سبز یا امور باغبانی از اداره کار و امور اجتماعی جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

١١-              برندگان اول ،دوم مناقصه ،حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

١٢-جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده و یا به سایت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائید .

 

 

رديف

نام پروژه

محل تامين اعتبار

مبلغ تضمين سپرده

(ريال )

١

امورکاشت و نگهداری فضای سبز اصلی شمالی منطقه یک

شهرداری همدان

 

۶٠٠٠٠٠٠٠٠ریال

 

 

 

                                                                        شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٩/٠٣/٢۴  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠۴/٠٣  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان