تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۶/١٣ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش ۴ قطعه زمین مسکونی شهرک فرهنگیان

 

 

  شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش ۴ قطعه زمین مسکونی از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.

 

 

ردیف

نوع ملک و کاربری

مشخصات ثبتی

مساحت (مترمربع)

کل مبلغ کارشناسی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

آدرس

١

زمین مسکونی

( معبر ٨ متری دوبر)

١٢١٧٣    

٢٩/ ٢۵٨

٢۴۵٣٧٠٠٠٠٠٠ریال

١۵٠٠٠٠٠٠٠٠ریال

شهرک فرهنگیان-بلوار بهنامجو

٢

زمین مسکونی (معبر ١٨متری)

 

 ١٢١٨٠

٢٩/ ٢٢٣   

٢٣۴۴۵۴۵٠٠٠٠

١۵٠٠٠٠٠٠٠٠ریال

شهرک فرهنگیان-بلوار بهنامجو

٣

زمین مسکونی

( معبر ٨ متری)

  ١٢١٧٩

٩۶/ ٢۴٨  

٢٣۶۵٠٠٠٠٠٠٠ریال

١۵٠٠٠٠٠٠٠٠ریال

شهرک فرهنگیان-بلوار بهنامجو

۴

زمین مسکونی

( معبر ٨ متری دوبر)

 ١٢١٧١

۶۴/ ٢٣٧

٢٣٧۶۴٠٠٠٠٠٠ریال

١۵٠٠٠٠٠٠٠٠ریال

شهرک فرهنگیان-بلوار بهنامجو

شرایط شرکت در مزایده:

١- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا اوراق مشارکت بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری ٩٩/۶/٢٣  تحویل دبیرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.

٢-متقاضیان می بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت (ب) قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت الف تحویل دبیرخانه نمایند.

٣-برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده نسبت به واریز ٩٠% وجه پیشنهادی اقدام و ١٠% الباقی هنگام تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید.

۴- برنده مزایده مکلف است وجه مورد معامله را نقدا و یا تهاتر با  مطالبات تایید شده به حساب شهرداری واریز نماید در صورت عدم واریز نقدی وجه مورد معامله و عدم انجام تهاتر در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   

۵- سقف  انجام  تهاتر حداکثر ۵٠% قیمت هر قطعه زمین می باشد.

۶- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

٧- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند.

٨-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.

٩- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

١٠- حداکثر زمان انتقال سند از تاریخ برگزاری مزایده یک ماه بوده و برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت مذکور جهت انتقال سند و واریز الباقی وجه ( ١٠% باقیمانده ) اقدام نماید در غیر اینصورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید ضمنا سند بنام برنده مزایده و یا هرشخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید انتقال خواهد یافت .

١١- پیشنهادات رسیده در تاریخ ٩٩/۶/٢۴ ساعت ١٧ در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٩/٠۶/١٣  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠۶/٢٣  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان