تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٧/٢١ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  تامین نیرو و امور اداری
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی

 

 

شهرداری همدان در نظر دارد برابر مجوزهای شماره ۴١٢٨٢/٣۴٣/۴٢/٩۵ و ۵٢٠۶٩/٣۴٣/۴٢/٩۵ مورخ ٢٣/۵/١٣٩٩ استانداری همدان امور خدماتی و پشتیبانی خود در معاونت ها، مناطق و سازمان های وابسته را از طریق آگهی مناقصه عمومی به مدت یکسال ( با تعداد ۵١۶ نفر به میزان ٢.۴١۴.٨٨٠ نفر ساعت) به شرکت های بخش خصوصی یا تعاونی خدماتی دارای گواهی صلاحیت معتبر واگذار نماید.

شرایط مناقصه :

١- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر شعبه شریعتی همدان خواهد بود.

٢- متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی ٩٩/٠٧/٢١ تا آخر وقت اداری مورخ ٩٩/٠٨/٠۶ فرصت دارند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاعات بیشتر به مدیریت توسعه بهره وری و سرمایه انسانی شهـرداری همـدان به آدرس : همـدان – میـدان آرامگاه بوعلی سینا – طبقـه اول مـراجعه و یا با شماره تلفن ٣- ٣٨٢۶۴٧٠١- ٠٨١ تماس حاصل فرمایند.

٣-مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء و انعقاد قرارداد یکسال می باشد .

۴- متقاضیان می بایست پیشنهادات و اسناد خود را بدون خط خوردگی و ابهام در پاکت های (الف) ( تضمین شرکت در مناقصه) (ب) (اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ، تاییدیه های صلاحیت معتبر در سال ١٣٩٩ از اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی در زمینه های خدمات عمومی ، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی ، رزومه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ،صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال ١٣٩٧ ، سوابق قراردادهای مشابه اجرا شده در پنج سال اخیر ، گواهی حسن سوابق در ضمانت نامه از کارفرمایان قبلی ) و (ج) (پیشنهاد قیمت ها) قرار داده و به صورت لاک و مهر شده حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ ٩٩/٠٨/٠۶ تحویل دبیرخانه شهرداری همدان به آدرس : میدان آرامگاه بوعلی – شهرداری همدان نمایند. به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- سپرده نفر اول و دوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول ، نزد شهرداری نگهداری و الباقی سپرده ها بعد از ١٠ روز از تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات عودت خواهد شد.

۶- در صورتی که نفر اول ظرف مدت ٧ روز از عقد قرارداد خودداری نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم نیز به همین نحو، رفتار خواهد شد.

٧-شهرداری همدان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

٨- زمان بازگشایی پاکات راس ساعت ١٧ روز چهارشنبه مورخ ٩٩/٠٨/٠٧ در محل شهرداری همدان می باشد و شرکت کنندگان مجاز به حضور در جلسه می باشند.

٩- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه می باشد.

        شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٩/٠٧/٢١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠٨/٠۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان