تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٠/٢٢ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -اجرای جدولگذاری و پیاده رو سازی سطح صفر تقاطع غیر همسطح سردار همدانی

 

 

شهرداری همدان در نظر دارد نسبت اجرای جدولگذاری و پیاده رو سازی سطح صفر تقاطع غیر همسطح سردار همدانی مطابق با جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ ٩٩/١٠/٢٧  به آدرس : همدان –بلوار عمار- معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری همدان مراجعه نمایید.

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ ٩٩/١٠/١٧ به مدت ١٠ روز تا تاریخ ٩٩/١٠/٢٧ خواهد بود.

٢- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد .

٣- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول ذیل به صورت اسناد خزانه، ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی که میبایستی به شماره حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ شهرداری همدان نزد بانک شهر شعبه خواجه رشید واریز گردد میباشد.

۴- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .

۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد .

۶- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد .

٧- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ١٠ آیین نامه معاملاتی شهرداری میباشد .

٨- سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد می گردد.

٩- بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شده در جدول ذیل از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

١٠- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ ٩٩/١٠/٢٩  ساعت ١٨ در شهرداری مرکزی خواهد بود .

١١- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ٣٨٢٠١٩٨۴-٠٨١ تماس حاصل نمایید .

١٢- ضمناً مشاهده اطلاعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر میباشد .

 

 

 

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه

(ریال)

محل تامین اعتبار

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

رتبه

مبلغ تضمین انجام تعهدات

١

اجرای جدولگذاری و پیاده رو سازی سطح صفر تقاطع غیر همسطح سردار همدانی

١٢١٠٩٩٣١٨٠۴

منابع داخلی شهرداری همدان

٢ ماه

۶٠۵۵٠٠٠٠٠

حد اقل شرکت های حقوقی پایه ۵ ابنیه یا راه و ترابری

۵% کل مبلغ پیمان

 

شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٩/١٠/٢٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/١٠/٢٧  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان