تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٢/٠۴ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  تامین نیرو و امور اداری
 
 
آگهی مناقصه -واگذاری انجام وظایف نظافتی ،اتاقداری و تاسیساتی شهرداری همدان

 

 

شهرداری همدان در نظر دارد امور نظافتی ،اتاقداری و تاسیسات خود را برابر پیوست های مربوطه از طریق آگهی مناقصه عمومی به مدت١٢ ماه به شرکت های بخش خصوصی یا تعاونی خدماتی دارای گواهی صلاحیت معتبر واگذار نماید . 

شرایط مناقصه :

١-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال می باشد که بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢   نزد بانک  شهر شعبه  همدان(کد ٣٠٧) به نام شهرداری همدان خواهد بود.

 

٢-متقاضیان از تاریخ انتشارآگهی به مدت ١٠روز اداری فرصت دارند جهت دریافت اسناد و مدارک و شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جهت دریافت اسناد و همچنین کسب اطلاعات بیشتر در مدت تعیین شده میتوانید به اداره رفاه و خدمات عمومی شهرداری همدان به آدرس :همدان- میدان آرامگاه بوعلی سینا ، شهرداری مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن ٣٨٢٧٨۵٨۶ تماس حاصل نمایید .

 

٣-متقاضیان می بایست پیشنهادات و اسناد خود را بدون خط خوردگی و ابهام در پاکت های (الف:تضمین شرکت در مناقصه ) ، (ب:اساسنامه ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ،تاییدیه های صلاحیت معتبر در سال ١٣٩٩ از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در زمینه های نظافتی ،اتاقداری و تاسیساتی،رزومه، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ،صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال های ١٣٩٧ و ١٣٩٨،سوابق قراردادهای مشابه اجرا شده در پنج سال اخیر،گواهی حسن سوابق در ضمانت نامه از کارفرمایان قبلی ) و( ج: پیشنهاد قیمت ها )  قرار داده و به صورت لاک و مهر شده حداکثر تا ١٠روز کاری از تاریخ انتشار آگهی ، تحویل دبیرخانه شهرداری همدان به آدرس : میدان آرامگاه بوعلی –شهرداری همدان نمایند، به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

۴-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری نگهداری و الباقی سپرده ها بعد از ده روز از تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات عودت خواهد شد .

۵-در صورتیکه نفر اول ظرف مدت ٧ روز از عقد قرارداد خودداری نماید ،سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم و سوم به همین نحو رفتار خواهد شد .

 

۶- شهرداری همدان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

٧-در صورتی که بین مبالغ حروفی و عددی مغایرت وجود داشته باشد رقمی که با حروف قید شده معتبر می باشد.

 

٨-کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 

٩-زمان بـازگشایی پـاکت ها رأس سـاعت  ١٧:٠٠ روز دوشنبه  مورخ ٩٩/١٢/١٨ در محـل شهـرداری همـدان می باشد و شرکت کنندگان مجاز به حضور در جلسه می باشند.

 

١٠-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه می باشد .

 

                                                                                     شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٩/١٢/٠۴  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/١٢/١۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان