تاریخ انتشار : ١٣٩۴/١٢/١٠ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فضای سبز
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -واگذاری امور خدمات شهری مجموعه گنجنامه

 

 

  به اطلاع شركت­هاي خدماتي (با عنوان خدمات شهري(عمومي) و فضاي سبز) مي­رساند، شهرداري همدان نسبت به واگذاری امور خدمات شهری (نگهداري فضاي­سبز، رفت و روب و جمع­آوري زباله، زيباسازي، جلوگيري از سد معبر)درمحدوده گنجنامه و محور توريستي عباس ­آباد بر اساس اسناد، شرايط و دفترچه پيمان به بخش خصوصي اقدام مي­ نمايد.

١-مدت قرارداديكسال مي­باشد و اسناد مناقصه حاوی پاکت الف، ب، ج در یک پاکت در بسته و ممهور شده باشد.

٢-ضمانت­نامه شركت در مناقصه به مبلغ چهارصد میلیون ریال به حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ بانك شهر شعبه بلوار خواجه رشید بنام شهرداری مرکزی يا انواع ضمانت­نامه­ های بانكي با اعتبار سه ماه ارايه نمایند.

١٠- متقاضي بايد اصل اسناد حساب سپرده بانکی به نام شرکت که مبلغی حداقل معادل مبلغ یک ماه از قرارداد می­باشد را در پاکت ب ارایه نماید. در غیر اینصورت پاکت ج بازگشایی نمی­گردد.

٣-جهت خریداسناد مناقصه مبلغ ۵٠٠.٠٠٠ ریال به حساب شماره ٠١٠٨٣٩٠۴۵٠٠٠۴ بانک ملی شعبه شهرداری و بنام شهرداری مرکزی همدان واریز و رسید آن را به مديريت خدمات شهري شهرداري همدان (ميدان رسالت، بلوار ولايت، روبروي كلانتري ١۵، طبقه چهارم) ارایه نمایند.

۵- تاریخ درج آگهی در روزنامه مورخ ٩۴/١٢/١٠ بمدت ده روز می­باشد و به پیشنهاداتی که بعد از ساعت اداري مورخ ٩۴/١٢/١٩  واصل شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. در ضمن زمان بازگشایی پاکت در مورخ ٩۴/١٢/٢٠ می­باشد.

۶-مشاهده اين آگهي در سایت شهرداری همدان به آدرس www.Hamedan.irامکان­پذیر می­باشد.

٧-ارایه اصل گواهی تأیید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است. شرکت کنندگان در مناقصه مذكور حق شرکت در مناقصه پیمان فضای سبز، خدمات شهری و زیباسازی را ندارند.

٩-به پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده، فاقد گواهی تأیید صلاحیت اداره کار، رفاه و امور اجتماعی، فاقد مدرک ثبت شرکت و آخرین تغییرات اساسنامه با موضوع خدمات شهری و فضاي سبزترتیب اثر داده نخواهد شد. به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی­گیرد.

١٧-در زمان انعقاد قرارداد ده درصد کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمین انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ و سپرده نفر دوم مسترد خواهد شد.

١٨- کلیه هزینه­های چاپ، تکثیر و درج آگهی در روزنامه­ها بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

١٩-شهرداري همدان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار مي­باشد.

٢١- جهت كسب اطلاعات بيشتر به حوزه مديريت خدمات شهري واقع در ميدان رسالت، بلوار ولايت روبروي كلانتري ١۵ طبقه چهارم و يا با شماره ٣٨٢١۵٠١۴ تماس حاصل نمايند.

                                                             شهرداري همدان

 

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۴/١٢/١٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۴/١٢/١٩  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان