تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٢/١٢ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه دو
موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -واگذاری پروژه های عمرانی در سطح منطقه دو

 

شهرداری منطقه ٢ همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی زیر ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی به مدت١٠ روز( ٩۵/٢/٨ تا  ٩۵/٢/١٨  ) به آدرس : همدان، خیابان تختی مراجعه نمایند.

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه٢  از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ١٠روز خواهد بود .

٢- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد .

٣- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی که میبایستی به شماره حساب ٨٧٢٨ شهرداری منطقه ٢همدان نزد بانک مسکن  شعبه تختی  واریز گردد میباشد.

۴- متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید. بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .

۵- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .

۶- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج میباشد .

٧- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد .

٨- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ١٠ آیین نامه معاملا تی شهرداری میباشد .

٩- سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد می گردد.

١٠- بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعین شده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهدشد.

١١- به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

١٢- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ ٩۵/٢/٢١ ساعت در  ١٧  شهرداری مرکزی خواهد بود .(حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بلامانع است)

١٣- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ٣٢۵١٣٨١۵-٠٨١ تماس حاصل نمایید .

١۴- ضمناً مشاهده اطلاعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر میباشد .

 

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه

(ریال)

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

رتبه پیمانکار

مبلغ تضمین انجام تعهدات (ریال)

محل تأمین اعتبار

١

نوکنی قنات در سطح منطقه ٢

١۴۴٩۶٣١٢٧٢

 ۶ ماه

٧٣٠٠٠٠٠٠

 

پایه پنج حقوقی آب وپایه سه حقیقی مرتبط بارشته آب یا قنوات

ده درصد کل مبلغ پیمان

منابع داخلی شهرداری

٢

 

احداث کانال و هدایت آبهای سطحی چهارراه مزدقینه

۵٧٣٩٨١۴٣١۴

۶ ماه

٢٨٧٠٠٠٠٠٠

پایه پنج حقوقی آب

ده درصد کل مبلغ پیمان

منابع داخلی شهرداری

٣

 

دیوارکشی فضای سبزجنب پارک بانوان

٢٢١١٢۶٣٧٣٠

۶ ماه

١١١٠٠٠٠٠٠

پایه پنج حقوقی ابنیه و پایه سه حقیقی ابنیه

 

پنج درصد کل مبلغ پیمان

منابع داخلی شهرداری

۴

 

احداث سرویس بهداشتی پارک حصار حاج شمسعلی

٧۵٣٩٢۶١٧١

۵ ماه

٣٨٠٠٠٠٠٠

پایه پنج حقوقی ابنیه و پایه سه حقیقی ابنیه

 

پنج درصد کل مبلغ پیمان

منابع داخلی شهرداری

۵

 

اصلاح روشنایی پارکهای سطح منطقه٢- فاز دوم

١۶٢٩٢٢٠۵۶

۵ ماه

٨٢٠٠٠٠٠٠

پایه پنج حقوقی نیرو

ده درصد کل مبلغ پیمان

منابع داخلی شهرداری

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/٠٢/١٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/٠٢/١٨  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان