تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٣/١٠ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق ۴ گانه شهرداري همدان

 

به اطلاع كليه شركت­هاي خدماتي معتبر مي­رساند، نسبت به واگذاري امور خدمات شهري (عمليات روفت و روب و جمع ­آوري زباله و ...) از سطح محدوده منطقه ١،٢،٣،۴ تا محل سكوي زباله­ را با شرايط ذيل اقدام مي­نمايد:

 ١- مدت قرارداد در هر منطقه يكسال شمسي مي­باشد.

٢- متقاضيان از تاريخ نشر آگهي به مدت ده روز تا مورخ ٩۵/٣/٢٠ تا ساعت ١۴:١۵ فرصت دارند جهت خريد اوراق مناقصه به مبلغ ۵٠٠.٠٠٠ ريال به حساب شماره ٠١٠٨٣٩٠۴۵٠٠٠۴ بانک ملي شعبه شهرداري و بنام شهرداري مرکزي همدان واريز و رسيد آن را  به مديريت خدمات شهري شهرداري همدان و همچنين نسبت به تحويل اوراق مذكور به دبيرخانه شهرداري مركزي واقع در خيابان بوعلي مراجعه نمايند.

٣- مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه دو ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون ريال بعنوان سپرده به حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ بانك شهر شعبه بلوار خواجه رشيد بنام شهرداري مرکزي و يا ارايه ضمانتنامه بانكي، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي به مدت سه ماه

۴- در زمان انعقاد قرارداد ده درصد کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود يا مدارک ارايه شده مورد تاييد مراجع ذيربط نباشد سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم در صورتيكه فاصله قيمت پيشنهادي كمتر از ميزان تضمين باشد نيز به همين روال رفتار خواهد شد.

۵- الف: اوراق مناقصه عبارتند از دفترچه پيمان، شرايط شركت در مناقصه، قرارداد و فرم ١و ٢ پيشنهاد قيمت كه متقاضيان بايد يك نسخه از آن را خريداري و با قيد قبولي مفاد آن ذيل كليه اوراق را مهر و امضا مجاز نموده و به پيشنهاد خود ضميمه و به دبيرخانه ارايه نمايد. ب: ارايه اسنادي براي ارزيابي توان مالي جهت پيشبرد پيمان حداقل به مدت يك ماه برابر ماده ١٩ آيين­نامه اجرايي قانون برگزاري مناقصه الزامي مي­باشد.

۶-  به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نمي­گيرد و شهرداري همدان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار مي­باشد.

٧- ارايه اصل يا تصوير برابر با اصل گواهي تاييد صلاحيت از اداره کار و امور اجتماعي با عنوان خدمات عمومي براي شركت متقاضي الزامي است.

٨- کليه هزينه­ هاي چاپ، تکثير و درج آگهي در روزنامه­ ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

٩- كليه متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.Hamedan.ir يا حوزه مديريت خدمات شهري واقع در ميدان رسالت، بلوار ولايت روبروي كلانتري ١۵ طبقه چهارم مراجعه و يا با شماره ٣٨٢١۵٠١۴ تماس حاصل نمايند.  

                                                             

                                 شهرداري همدان                                                    

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/٠٣/١٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/٠٣/٢٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان