تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٩/٠١ |
بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش و پیش فروش تعدای واحد مسکونی و سرقفلی واحد تجاری و زمین

 

سازمان عمران شهرداري همدان در اجراي مصوبات شوراي سازمان ، در نظر دارد يك قطعه زمين مسكوني ،  تعدادي واحد مسكوني از مجتمع مسكوني محله جولان ، پيش فروش تعدادي واحد مسکوني از پروژه صبا و پيش فروش سرقفلي تعدادي واحد تجاري از پروژه سينا را از طريق مزايده عمومي با شرايط زير به فروش رساند .

 

 

مبلغ سپرده شرکت در مزايده بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مزايده گزار تسليم شود.

الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره ١٠٠٧٩۵٣٢٢١۴٧ بانک شهر شعبه جهاد در وجه سازمان عمران شهرداري همدان.

ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران شهرداري همدان

بند١ :مدت اعتبار پيشنهاد قيمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.

پ : اسناد خزانه يا اوراق مشارکت

محل دريافت و تحويل اسناد : همدان - ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبير خانه سازمان عمران شهرداري همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فكس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ ( ٩۵/٠٩/٠١)  لغايت ساعت ١۴ روز پنج شنبه مورخ (٩۵/٠٩/١١) مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت ١٧ روز يكشنبه مورخ ٩۵/٠٩/١۴ مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد و هزينه حق الثبت و حق التحرير بعهده طرفين است.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند.

تبصره ۵: پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است .

تبصره ۶: شرايط پرداخت:

شرايط پرداخت رديفهاي ١ تا ۵- واحدهاي تجاري سينا- (۶٠% ) بصورت نقدي پس از اعلام برنده و انعقاد قرارداد ، (٢٠% ) ۶ ماه پس از اولين پرداخت ، (١۵% ) ١٠ ماه پس از اولين پرداخت و ( ۵ %) الباقي در زمان تحويل وصول مي گردد. ضمناً زمان تحويل واحدها پايان سال ٩۶ مي باشد.

شرايط پرداخت رديفهاي ۶ تا١٠- واحدهاي مسكوني جولان- در صورت تمايل افراد به استفاده از وام ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريالي بانك مسكن پس از كسر مبلغ وام از مبلغ كل، (۵٠% ) نقد در زمان اعلام برنده مزايده و انعقاد قرارداد ، (٢۵% ) الباقي ٣ ماه پس از اعلام برنده مزايده و (٢۵% ) ۶ ماه پس از اعلام برنده مزايده خواهد بود. در صورت عدم تمايل افراد جهت اخذ وام ، شرايط پرداخت بدين صورت مي باشد: (۵٠% ) نقد در زمان اعلام برنده مزايده و انعقاد قرارداد (٢٠% ) الباقي ٣ ماه پس از اعلام برنده مزايده و (٢٠% ) ۶ ماه پس از اعلام برنده مزايده و (١٠% ) الباقي در زمان انتقال سند وصول مي گردد. ضمناً انتقال سند پس از تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد.

شرايط پرداخت رديف ١١ تا ٢۴ – واحد هاي مسكوني صبا– (۶٠% ) بصورت نقدي پس از اعلام برنده و انعقاد قرارداد ، (٢۵% ) ۴ ماه پس از اعلام برنده مزايده و الباقي در زمان تحويل وصول مي گردد. ضمناً تحويل و انتقال سند پس از تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد.

شرايط پرداخت رديف ٢۵- يك قطعه زمين مسكوني ، پرداخت بصورت نقدي مي باشد، ضمناً تحويل و انتقال اسناد پس از تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

تبصره ٧ : روي پاکتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ مشخصات ملك مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره ٨ : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان عمران ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٩ : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ١٠: ميزان تضمين حسن انجام معامله املاك (به غير از رديف ٢۵ كه پرداخت آن به صورت نقدي مي باشد) معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل ١- رسيد بانكي وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانكي ٣- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران شهرداري همدان تسليم شود و استرداد آن پس از تصويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

تبصره ١١ : شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

 

 

www.civil.hamedan.ir

روابط عمومي سازمان عمران

 

برای دریافت جدول مشخصات واحد ها فایل ضمیمیه را دانلود کنید .

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/٠٩/٠١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/٠٩/١١  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان