تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٩/٠٩ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  بهره برداری
 
 
آگهی مزایده -بهره برداری از جایگاه CNG پایانه مسافربری شهرداری همدان

 

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان در نظر دارد در اجرای بند ده، دویست و شصت و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان مورخ ٩۵/٠٨/٢۶ بهره برداری و نگهداشت از جایگاه C.N.G پایانه بزرگ(بلوار ملت) را به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده به افراد حقوقی واجد شرایط بند ٢ ذیل،  به صورت استیجاری واگذار نماید.

خلاصه شرایط مزایده :

تعهد کتبی مبنی بر عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان شورا و مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

داشتن اطلاعات فنی و تخصصی در زمینه امور C.N.G و مجوز فعالیت مورد تایید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی  ایران

متقاضیان بایستی مبلغی معادل جدول ذیل به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب ١٠٠٧٨۵٠۴٢٨١٢ بانک شهر شعبه همدان به نام سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان واریز نمایند.

کلیه متقاضیان واجدالشرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ٩۵/٠٩/٠٩ لغایت  ٩۵/٠٩/٢٨ از ساعت٨ الی ١٣ به امور قراردادهای سازمان مراجعه و از تاریخ ٩۵/٠٩/١۶ لغایت ساعت١۴ مورخ ٩۵/٠٩/٢٩ پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.لازم به ذکر است ملاک قبول پیشنهادها حضوری یا از طریق پست تاریخ تحویلی به سازمان می باشد.

شرکت کنندگان می بایستی تا ساعت١۴ مورخ ٩۵/٠٩/٢٩ نسبت به ارائه مدارک به صورت لاک و مهر شده و ممهور اقدام نمایند و به نشانی همدان بلوار بدیع الزمان طبقه فوقانی پایانه بدیع الزمان سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان کد پستی ۶۵١٩۶١۶١٧٨ حضوری یا پستی تحویل نمایند.

برنده مزایده موظف است سپرده ای معادل٣  ماه مبلغ پیشنهادی جهت تضمین انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی در هنگام عقد قرارداد در اختیار کارفرما قرار دهد که نحوه وصول و استردادبه تفضیل در قرارداد تشریح میگردد.

برنده مزایده موظف است اجاره ۶ ماه اول قرارداد را در ماه اول کاری به حساب ٠١٠۵٧٧۴٢۶١٠٠٩ بانک ملی واریز نماید لازم به ذکر است اجاره ۶ ماه دوم نیز در ابتدای ۶ ماه اخذ میگردد.

حداکثر زمان جهت بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده  و ابلاغ ٧روز پس از روز بازگشایی میباشد.

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ١٠ صبح روز ٩۵/٠٩/٣٠ در دفترسازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ٧-٠٨١٣۴٢٣۴٧۴۶ تماس حاصل نمایید.

حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه کمیسیون معاملات بلامانع است.

 

عنوان

مبلـغ برآورد اوليه به صورت ماهیانه به ريال ( قيمت پايه)

مبلغ سپرده(ریال)شرکت درمزایده

نوع و مشخصات جایگاه

بهره بردار ی از جایگاه CNG با تجهیزات LMF

۴٧٠.٠٠٠.٠٠٠

٣۵٠.٠٠٠.٠٠٠

ظرفیت اسمی:٢١۶٠مترمکعب در ساعت

٣  دیسپنسرKg۴٠ هرکدام دارای ٢نازل فعال

 

 

 

 

تاریخ بازگشایی پاکت ها     : ٩۵/٠٩/٣٠  ساعت ١٠ صبح در دفتر سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/٠٩/٠٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/٠٩/٢٨  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان