تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٠/٠۵ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  اجاره
 
تجدید آگهی  
آگهی مزایده -بهره برداري از سازه تبليغاتي واقع در پايانه بزرگ

 

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان در نظر دارد در اجراي بندپنج، دويست و شصت و دومين جلسه هيئت مديره سازمان مورخ ٩۵/٠٨/٢۶ نسبت به بهره برداري از سازه تبليغاتي واقع در پايانه بزرگ به مدت يک سال شمسي از طريق مزايده به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط به صورت استيجاري واگذار نمايد.

خلاصه شرايط مزايده :

داشتن اطلاعات فني و تخصصي در زمينه امور مربوطه و  ارائه مجوز بهره برداري سازه هاي تبليغاتي از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي

متقاضيان بايستي مبلغي معادل جدول ذيل به عنوان سپرده شرکت در مزايده به صورت ضمانتنامه بانکي و يا واريز نقدي به شماره حساب ١٠٠٧٨۵٠۴٢٨١٢ بانک شهر شعبه همدان به نام سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان واريز نمايند.


کليه متقاضيان واجدالشرايط مي توانند پس از انتشار آگهي جهت دريافت اسناد مزايده وکسب اطلاعات بيشتر از تاريخ ٩۵/٠٩/٢٨  لغايت ٩۵/١٠/١۵ از ساعت ٨ الي ١٣ به امور قراردادهاي سازمان مراجعه و از تاريخ ٩۵/١٠/٠۵ لغايت ساعت ١۴ مورخ ٩۵/١٠/١۶  پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه سازمان نمايند.لازم به ذکر است ملاک قبول پيشنهادها حضوري يا از طريق پست تاريخ تحويلي به سازمان ميباشد.

شرکت کنندگان مي بايستي تا ساعت ١۴ مورخ ٩۵/١٠/١۶  نسبت به ارائه مدارک مندرج در فرم مزايده به صورت لاک و مهر شده و ممهور اقدام نمايند و به نشاني همدان بلوار بديع الزمان طبقه فوقاني پايانه بديع الزمان سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان کد پستي ۶۵١٩۶١۶١٧٨ حضوري يا پستي تحويل نمايند.

برنده مزايده موظف است سپرده اي معادل٣ ماه مبلغ پيشنهادي جهت تضمين انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکي يا واريز نقدي در هنگام عقد قرارداد در اختيار کارفرما قرار دهد که نحوه وصول و استردادبه تفضيل در قرارداد تشريح ميگردد.

برنده مزايده موظف است اجاره ۶ ماه اول قرارداد را در ماه اول کاري به حساب ٠١٠۵٧٧۴٢۶١٠٠٩ بانک ملي واريز نمايد لازم به ذکر است اجاره ۶ ماه دوم نيز در ابتداي ۶ ماه اخذ ميگردد.

حداکثر زمان جهت بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده  و ابلاغ ٧روز پس از روز بازگشايي ميباشد.

تاريخ بازگشايي پاکات ساعت ١٠ صبح روز ٩۵/١٠/١٨  در دفترسازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان مي باشد.

براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس ٧-٠٨١٣۴٢٣۴٧۴۶ تماس حاصل نماييد.

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در جلسه کميسيون معاملات بلامانع است.

 

عنوان

مبلـغ برآورد اوليه به صورت ماهيانه به ريال ( قيمت پايه)

مبلغ سپرده(ريال)شرکت درمزايده

توضيحات

سازه تبليغاتي

٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ١۵٠٠٠.٠٠٠

واقع در پل عابر پياده ورودي پايانه بزرگ

 

 

 

 

تاريخ بازگشايي پاکت ها    : ٩۵/١٠/١٨  ساعت ١٠ صبح در دفتر سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/١٠/٠۵  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٠/١۵  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان