تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٠/٠٨ |
بـرگزار کننـده:  سازمان پارک ها و فضای سبز
موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان

 


شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان برای مدت یک سال ازتاریخ ٩۵/١٢/٠١ لغایت٩۶/١١/٣٠  با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقي اقدام نمايد.

 

مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذیل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد  ضمنا" حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانك شهر شعبه همدان  جهت واريز اعلام مي گردد .

متقاضیان می توانند تا مورخ ٩۵/١٠/٢٠ جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان پارکها وفضای سبز واقع در میدان رسالت ، بلوار ولایت روبروی کلانتری ١۵ مراجعه نمایند .

متقاضيان می توانند پيشنهادات خود را ازتاریخ نشراین اگهی تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ٩۵/١٠/٢٠ تحویل دبیرخانه شهرداری همدان واقع در آرامگاه بوعلی نمایند.

متقاضیان می بایست دارای گلخانه ( مرکز تولید گل وگیاه )بوده و سابقه و تجربه کار اجرایی یا مدیریتی در زمینه تولید و تامین گل وگیاه را داشته باشند .

گونه های تحویل شده می بایست دارای خلوص ژنتیکی مورد نظر در دفترچه پیمان بوده و عاری از آفات، بیماریها و علفهای  هرز باشند.

عواقب ناشی از ورود هر گونه آفت یا بیماری همراه گونه های وارد شده به استان به عهده فروشنده می باشد و شهرداری مسئولیتی در قبال آن ندارد.

گونه های تحویل شده می بایست فاقد هر گونه خسارات فیزیولوژیکی در ریشه و اندام هوایی  باشند و از لحاظ شکل ظاهری مورد تأئید کارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز قرار گیرند.

مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد  .

کلیه هزینه های نشر آگهی و دیگر هزینه های دولتی بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

زمان قرائت پیشنهادها روز سه شنبه  مورخ ٩۵/١٠/٢١  ساعت ١۶ درمحل شهرداری ستاد خواهدبود.

 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده و یا به سایت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائید.

شرکت در این مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان پارکها و فضای سبز می باشد .

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 

    

رديف

نام پروژه

نوع گونه های گیاهی مورد نیاز

محل تامين اعتبار

مبلغ تضمين سپرده

(ريال )

١

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه یک

درخت ، درختچه ، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر چمن(مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداری همدان

۶۵٠.٠٠٠.٠٠٠

٢

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه دو

درخت، درختچه، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر چمن (مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداری همدان

٣٧٠.٠٠٠.٠٠٠

٣

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه سه

درخت ، درختچه ، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر چمن( مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداری همدان

٣۵٠.٠٠٠.٠٠٠

۴

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه چهار

درخت ، درختچه ، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر چمن (مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداری همدان

۴٧٠.٠٠٠.٠٠٠

                                                                                                                                                                

 

شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/١٠/٠٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٠/٢٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان