تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٠/٢۶ |
بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -خريد پله برقي ، آسانسور ، چيلر و پمپ

 

سازمان عمران شهرداري همدان در اجراي مصوبات شوراي سازمان ، در نظر دارد خريد ٨ دستگاه پله برقي ، ۵  دستگاه آسانسور ، ٢ دستگاه چيلر ، ١٧ دستگاه پمپ ، ٢ دستگاه بوستر پمپ آتش نشاني و ١ دستگاه بوستر پمپ آب رساني جهت پروژه سينا  را از طريق مناقصه عمومي با شرايط زير خريداري نمايد .

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره ١٠٠٧٩۵٣٢٢١۴٧ بانک شهر شعبه جهاد در وجه سازمان عمران شهرداري همدان.

ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران شهرداري همدان

بند١ :مدت اعتبار ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.

پ : اسناد خزانه يا اوراق مشارکت

محل دريافت و تحويل اسناد : همدان - ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبير خانه سازمان عمران شهرداري همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فكس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ (٩۵/١٠/٢۶)  لغايت ساعت ١۴ روز چهارشنبه مورخ (٩۵/١١/٠۶) مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه : ساعت ١۶ روز يكشنبه مورخ ٩۵/١١/١٠ مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مناقصه شركت نمايند.

تبصره ۵: شرايط پرداخت قيمت موضوع مناقصه بصورت ۴٠% نقد پس از تحويل موضوع قرارداد و تأييد دستگاه نظارت در محل قرارداد و ۶٠% با استناد به ماده ٢٩٢ قانون مدني به صورت تبديل تعهد با املاك سازمان  و از طريق شركت در مزايده مربوط به آن  مي باشد.

تبصره ۶ : روي پاکتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ عنوان مناقصه مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره ٧ : مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان عمران ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٨ : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مناقصه و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ٩: ميزان تضمين حسن انجام معامله معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل ١- رسيد بانكي وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانكي ٣- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران شهرداري همدان تسليم شود و استرداد آن پس از اتمام زمان گارانتي و تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

تبصره ١٠ : شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

 

جهت مشاهده سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه فایل ضمیمه را دانلود کنید .

www.civil.hamedan.ir

روابط عمومي سازمان عمران

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/١٠/٢۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١١/٠۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان