تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١١/٢٣ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل و ترافیک
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش دو قطعه زمين

 

 سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان در نظر دارد بر اساس  مصوبه شوراي سازمان ، نسبت به فروش دو  قطعه  زمين با مشخصات ذيل، از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا  اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي شركت در مزايده مي توانند اسناد شركت در مزايده را به آدرس پل رسالت بلوار ولايت ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافيک طبقه اول دبيرخانه سازمان حمل و نقل و ترافيک تحويل و رسيد دريافت نمايند.

١-         بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص ، معين ، بدون ابهام ، خوانا ، بدون قلم خوردگي و داراي نام و نشاني دقيق بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسليم شود.

٢-         شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد قيمت  به منزله ي قبول شرايط و تکاليف سازمان حمل و نقل و ترافيک  مي باشد.

٣-         كليه هزينه هاي مزايده اعم از هزينه كارشناسي ، درج آگهي و يا ساير هزينه هاي احتمالي شامل عوارض شهرداري، دارائي، اداره ثبت اسناد و املاک، تنظيم سند رسمي به عهده برنده مزايده مي باشد .

۴-         چنانچه برنده اول يا دوم مزايده اعلام انصراف نمايند، مبلغ تضمين شرکت در مزايده آنان ضبط خواهد شد.

۵-         وديعه نفرات اول تا دوم تا هنگام عقد قرارداد با نفر اول نزد سازمان حمل و نقل و ترافيک باقي مي ماند.

۶-          به پيشنهادات فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

٧-         برنده مزايده متعهد مي گردد مبلغ پيشنهادي جهت زمين را ظرف مدت ٧ روز (به استثناي ايام تعطيل) از تاريخ ابلاغ نتيجه مزايده به حساب سازمان حمل و نقل و ترافيک واريز نمايد. در غير اين صورت مبلغ سپرده شرکت در مزايده ايشان ضبط مي گردد.

٨-         مزايده گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

٩-         متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان مراجعه و يا اسناد را  از نشاني اينترنتي http://ets.hamedan.ir  دريافت نمايند.

رديف

کاربري

آدرس

شماره

پلاک ثبتي

مبلغ ضمانت‌ شرکت در مزايده (ريال)

قيمت كارشناسي (ريال)

١

تجاري

ميدان شاهد، خيابان جعفر طيار ، مجتمع کشاورز

عادي

٢٣٢/٢٣٠/۵٠٠

٢/٣٢٢/٣٠۵/٠٠٠

توضيح :   دو قطعه زمين عادي به شماره قطعات ٢۴ به مساحت ۶٢/٧٣ مترمربع و شماره ٢٨ به مساحت ۶٢/٨٠  مترمربع.

٢

مختلط

شهرک فرهنگيان، کوچه الغدير( تفکيکي هاي موسوم به ويسي) به مساحت ٢٠۶/٢٢ مترمربع

١/٩٩٢۶

٢٣٧/١۵٣/٠٠٠

٢/٣٧١/۵٣٠/٠٠٠

                 

١٠-     جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٨٢١۵٣١٨ - ٠٨١تماس حاصل فرماييد.

 

 

آخرين مهلت اخذ و  قبول پيشنهادات: ۵/١٢/٩۵

تاريخ بازگشايي پاکات: ٨/١٢/٩۵

محل بازگشايي پاکات : شهرداري همدان ، راس ساعت ١٧

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/١١/٢٣  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٢/٠۵  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان