تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٢/٠٧ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه چهار
موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
تجدید آگهی  
آگهی مزایده -واگذاري يک قطعه زمين ملکي شهرداري همدان

 

 

شهرداري منطقه ۴ همدان  در نظر دارد در راستاي اجراي پروژه هاي عمراني و تملکي خود  به استناد مجوزهاي شماره ٧٠/٩/٣۶۴١٠۶ مورخ ٩۵/٧/٢٨ شوراي اسلامي شهر نسبت به واگذاري يک قطعه زمين ملکي شهرداري همدان از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد ، لذا کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که قصد شرکت در مزايده را دارند مي­بايست جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري منطقه چهار به نشاني: ميدان امامزاده عبدا... مراجعه و پس از تکميل اسناد مزايده درخواست­هاي خود را به دبيرخانه شهرداري همدان واقع در آرامگاه  بوعلي تحويل و رسيد دريافت نمايند. شرکت کنندگان بايد سپرده را به حساب شماره ٠١٠٧٩٩۶۶۵٨٠٠۴ به نام شهرداري منطقه چهار  نزد بانک ملي باباطاهر يا ضمانت نامه بانکي با مدت اعتبار حداقل سه ماه و يا اوراق مشارکت واريز و فيش واريزي مربوطه را همراه درخواست به دبيرخانه شهرداري همدان واقع در آرامگاه  بوعلي تحويل نمايند. جهت اطلاعات بيشتر با تلفن­هاي شهرداري٢ ـ ٣۴٢۴۶٢۴١ شهرداري منطقه چهار تماس حاصل نماييد. مهلت اخذ و تحويل پيشنهادات از تاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري مورخ ٩۵/١٢/١۴ مي باشد. زمان بازگشايي پاکت­ها در تاريخ ٩۵/١٢/١٧  ساعت ١۶ در محل معاونت اداري و مالي  شهرداري  ستاد  مي­باشد. شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي­توانند در مزايده شرکت نمايند. کليه هزينه ها اعم از درج آگهي و کارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي بعهده برنده مزايده مي­باشد. در صورت انصراف نمودن نفرات اول و دوم از انعقاد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. نحوه پرداخت بهاي ملک الف: برنده مزايده مکلف است مدت ٧ روز پس از ابلاغ نسبت به واريز وجه پيشنهادي و انعقاد قرارداد اقدام نمايد در غير اين­صورت ضمانت شرکت در مزايده وي ضبط و قرارداد با نفر بعدي با رعايت مفاد همين بند منعقد خواهد گرديد. ب: در صورتي­که برنده قصد پرداخت وجه از طريق تهاتر با مطالبات شهرداري داشته باشد بايد در هنگام انعقاد قرارداد ، درخواست جهت تهاتر ارائه نمايد و در صورت عدم موافقت توسط مراجع ذي­ربط با تهاتر نامبرده مکلف مي­باشد ظرف مدت ٧ روز پس از ابلاغ اين امر نسبت به واريز کل وجه قرارداد اقدام نمايد. در غير اين­صورت ضمانت نامه ضبط و قرارداد فسخ شده محسوب مي­گردد. به پيشنهادهائي که فاقد سپرده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.  
پلاک ثبتي کاربري مساحت آدرس قيمت پايه کارشناسي(ريال) سپرده(ريال)
۴/١٨٢٢ مسکوني ١٨٠/٠۴ بلوار ارتش ـ پشت مهمانسراي ارتش ١/۴٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ٧٠/٠٠٠/٠٠٠
 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/١٢/٠٧  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٢/١۴  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان