تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٢/٠٨ |
بـرگزار کننـده:  سازمان خدمات موتوری
موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -واگذاری املاک و ماشین آلات

 

 بدينوسيله به اطلاع ميرساند سازمان خدمات موتوري شهرداري همدان در نظر دارد بر اساس مجوز شورای سازمان 

خود ،  املاک و ماشین آلات و دستگاه‌های ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد ، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مزایده ( فرم پیشنهاد قیمت ) وکسب اطلاعات بیشتر  از تاريخ چاپ این آگهي تا پايان وقت اداری مورخ ١۴/١٢/٩۵ به دبيرخانه سازمان خدمات موتوري واقع در پشت ترمينال سفيد آبي ( روستائي ) ، روبروي سکوي حمل زباله مراجعه  و جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٢۶٧٩٠١٠-٠٨١ تماس حاصل نمايند .

 

ردیف

 مشخصات

متراژ

قیمت پایه  نقدی
( ریال )

 

مبلغ سپرده
( ریال )

١

یک قطعه زمین مسکونی واقع در فاز چهار شهرک فرهنگیان به پلاک ثبتی ٨٧٣٨/١

٢٠٠ متر مربع

٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠/١

٠٠٠/٠٠٠/۶٠

٢

یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی ٩٩٩٢/١ واقع در شهرک فرهنگیان
( تفکیکی‌های ویسی )

٢٠٠ متر مربع

٠٠٠/٠٠٠/٣٢٠/١

٠٠٠/٠٠٠/۶۵

٣

یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی ٩٨٢٩/١ واقع در شهرک فرهنگیان
( تفکیکی‌های ویسی )

٣٠٠ متر مربع

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠/٢

٠٠٠/٠٠٠/١٢۵

۴

یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی ٩۴٧/٣١/٣ واقع در بلوار بعثت ، کوچه محمدیه ، ١٨ متری فاطمیه

٢۵/٢٠۶ متر مربع

٠٠٠/٠٠٠/٠٧۵/٩

٠٠٠/٧۵٠/۴۵٣

۵

یک قطعه زمین عادی تجاری به شماره ١١ واقع در پشت خیابان صنعت ، مجتمع کشاورز

٩٩/٩٩ متر مربع

٠٠٠/٨٢۵/٧۴٩/١

٢۵٠/۴٩١/٨٧

۶

یک قطعه زمین عادی تجاری به شماره ١٢ واقع در پشت خیابان صنعت ، مجتمع کشاورز

٩٩/٩٩ متر مربع

٠٠٠/٨٢۵/٧۴٩/١

٢۵٠/۴٩١/٨٧

ماشین‌آلات

ردیف

 مشخصات

مدل

قیمت پایه کارشناسی

مبلغ سپرده ( ریال )

١

شاسی ایسوزو به شماره انتظامی ایران ١٨ ۵۴۶ ب ٣٢ 

١٣٨۴

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠

٠٠٠/٠٠٠/۵٠

٢

شاسی ایسوزو به شماره انتظامی ایران ١٨ ۵۴٧ ب ٣٢ 

١٣٨۴

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠

٠٠٠/٠٠٠/۵٠

٣

شاسی ایسوزو به شماره انتظامی ایران ١٨ ۵۵١ ب ٣٢ 

١٣٨۴

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠

٠٠٠/٠٠٠/۵٠

۴

شاسی ایسوزو به شماره انتظامی ایران ١٨ ۵۵٣ ب ٣٢ 

١٣٨۴

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠

٠٠٠/٠٠٠/۵٠

۵

شاسی ایسوزو به شماره انتظامی ایران ١٨ ١٣۶ ع ۶٣ 

١٣٨۴

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠

٠٠٠/٠٠٠/۵٠

۶

مزدا وانت دو کابین به شماره انتظامی ایران ١٨ ۵۶٧ ج ۵٩ 

١٣٩١

٠٠٠/٠٠٠/٢٨٠

٠٠٠/٠٠٠/٢٨

٧

بلدوزر کوماتسو  D١۵۵-A

مدل ١٣۶٣

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢

٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠

٨

سیمی تریلر اسقاط

..............

٠٠٠/٠٠٠/١۵٠

٠٠٠/٠٠٠/١۵

٩

سیمی تریلر اسقاط

..............

٠٠٠/٠٠٠/١۵٠

٠٠٠/٠٠٠/١۵

١٠

یک دستگاه تجهیزات حمل زباله شش تن اسقاط

..............

٠٠٠/٠٠٠/۴٠

٠٠٠/٠٠٠/۴

١١

یکدستگاه تجهیزات حمل زباله ده تن اسقاط

..............

٠٠٠/٠٠٠/۶٠

٠٠٠/٠٠٠/۶

 

(شرايط شركت در مزايده)

١- متقاضيان مي‌بايست سپرده ( سپرده‌های ) فوق‌الذکر را ( به تفکیک ) نزد بانک صادرات شعبه مرکزي همدان به شماره سپهر صادرات ٠١٠٢٣٣٣۶۵٣٠٠١  بنام سازمان خدمات موتوري واريز نمايند و فیش ( فیش‌های ) واریزی را در پاکت ( الف ) ، اسناد مهر شده مزایده را در پاکت ( ب ) و  قیمت پیشنهادی خود را بدون خط خوردگی و خدشه دار بودن درون پاکت (  ج  ) قرار داده و تحویل دبیرخانه سازمان واقع در  بلوار بدیع‌الزمان ،  پشت ترمينال سفید‌آبي ( روستائي ) ، روبروي سکوي حمل زباله
نمایند . ( قابل ذکر است که پیشنهادات فاقد فیش سپرده مردود خواهد بود ) 

٢ ضمانت نامه بانکی و اوراق بهادار نیز به عنوان سپرده شرکت در مزایده قابل قبول می‌باشد .

٣- سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده در نزد سازمان باقي مانده و سپرده ديگر شرکت کنندگان ده روز پس از برگزاري مزایده پرداخت خواهد شد .

۴- هرگاه نفر اول برنده مزایده از عقد قراراد خودداري نمايد سپرده او مطابق مقررات به نفع سازمان ضبط و با نفرات دوم و سوم نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد .

۵- سازمان خدمات موتوري شهرداري همدان در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار خواهد بود .

۶- به پيشنهاداتي که فاقد سپرده ، مخدوش و يا مشروط و يا بعد از زمان تعيين شده ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

٧- پرداخت کليه هزينه‌هاي قانوني ، کارشناسی و نشر آگهي به عهده برنده يا برندگان مزایده خواهد بود .

٨ پیگیری جهت اخذ نقشه و پروانه ساختمانی املاک فوق به همراه هزینه‌های مربوطه به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود .

٩ -  تحویل و انتقال اسناد املاک و ماشین آلات موضوع مزایده پس از تسویه حساب کامل توسط برنده مزایده با سازمان خدمات موتوری صورت خواهد پذیرفت .

١٠- کليه درخواستهاي واصله در تاریخ ١۵/١٢/٩۵ در کميسيون معاملات شهرداری همدان مفتوح و نتيجه مزايده بلافاصله اعلام خواهد شد .

 

سازمان خدمات موتوري شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/١٢/٠٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٢/١۴  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان