تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٢/٠٩ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  فضای سبز
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز بخش شمالي منطقه سه شهر همدان

 

 شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز  بخش شمالي منطقه سه شهر همدان  ازتاريخ ١٨/١٢/٩۵لغايت٣٠/١١/٩۶ با شرايط ذيل به اشخاص حقوقي اقدام نمايد :

 

١-       مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد  ضمنا" حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانك شهر شعبه همدان به نام شهرداري همدان  جهت واريز اعلام مي گردد.

٢-       متقاضيان مي توانند از مورخ ٩/١٢/٩۵ جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان پارکها وفضاي سبز  واقع در ميدان رسالت ، بلوار ولايت روبروي کلانتري ١۵ مراجعه نمايند .

٣-       متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشراين اگهي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه  مورخ١۶/١٢/٩۵ تحويل دبيرخانه شهرداري همدان واقع در آرامگاه بوعلي نمايند.

۴-       مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد.

۵-       در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

۶-       کليه هزينه هاي نشر آگهي وديگر هزينه هاي دولتي  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

٧-        ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اوراق مندرج مي باشد.

٨-       زمان قرائت پيشنهادها روز دوشنبه مورخ  ١۶/١٢/٩۵ ساعت  ١۶ درمحل شهرداري ستاد خواهد بود.

٩-       شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

١٠-    شرکت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري همدان مي باشد .

١١-    ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

١٢-    ارائه تائيديه صلاحيت کاري در زمينه فضاي سبز و امور باغباني از اداره کار و امور اجتماعي که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد جهت شرکت در مناقصه الزامي  مي باشد.

١٣-    جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده ويابه سايت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائيد .

رديف

نام پروژه

مبلـغ برآورد اوليه به ريال

( قيمت پايه )

محل تامين اعتبار

مبلغ تضمين سپرده

(ريال )

١

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز بخش شمالي منطقه سه

 

٩۴۵/۶٨٣/٧۵٩/۵

شهرداري همدان

٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠

 

 

شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/١٢/٠٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٢/١۶  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان